fbpx
Skip to main content
NSZ

JAVNI POZIVI I KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE  2019. GODINA

Foto: Promo
U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2019. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje javne pozive i konkurse za tekuću godinu.

Sledeći javni pozivi i konkursi objavljeni su na sajtu NSZ: 

DODATNO OBRAZOVANjE I OBUKA

1) Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse 

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci, za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci.

posao
Foto: Profimedia/ilustracija

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 

1.   angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od: 

 • 16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem; 
 • 18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem; 
 • 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem; 

2.   vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. 

NSZ
Foto: Promo
Foto: Promo

2) Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlene

Program podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Program je namenjen nezaposlenima bez kvalifikacije (bez završenog srednjeg obrazovanja), odnosno nezaposlenima sa najmanje srednjim obrazovanjem iz kategorije viškova zaposlenih i/ili dugoročno nezaposlenih, koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci. 

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i koji: 

1.    zasniva radni odnos na određeno vreme sa nezaposlenim licem i ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa;
2.    zasniva radni odnos na neodređeno vreme sa nezaposlenim licem na početku programa ili do isteka trećeg meseca, odnosno završetka programa i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 3 meseca, odnosno u ukupnom trajanju od 6 meseci; nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze šest meseci nakon isteka perioda finansiranja.
Poslodavcu koji je zasnovao radni odnos sa nezaposlenim za vreme sticanja praktičnih znanja i veština za rad, Nacionalna služba:
-    refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 odnosno 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

NSZ
Foto: Promo
NSZ

3) Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca 

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke u trajanju do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka ili posebnim zakonom ili pravilnikom,
 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su uspešno završila obuku

posao
Foto: Profimedia

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:
1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:
- sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 120.000,00 dinara po polazniku, 
- ugovorena sredstva Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u dva dela (prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni); 
2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:
- mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000,00 dinara za pun fond časova,
- sredstva za troškove prevoza.
Sredstva za ovu namenu Nacionalna služba može da isplaćuje i u slučaju kada poslodavac snosi troškove obuke. Novčana pomoć se ne isplaćuje nezaposlenom uključenom u program obuke koji je korisnik novčane naknade po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.
3. nezaposlenom polazniku - osobi sa invaliditetom isplaćuje:
- mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,
- sredstva za troškove prevoza i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.
Ukoliko je povoljnije za nezaposlenog polaznika obuke – osobu sa invaliditetom, isplaćuje se iznos mesečne novčane pomoći i troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za nezaposlenog polaznika obuke – ostala lica.
Nacionalna služba, u skladu sa zakonom, vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom, koji su polaznici obuke.

4) Javni poziv za učešće u finansiranju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem 

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (najmanje 240 ESPB), radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa. 
Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci. Poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja.
Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba: 
refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 12 meseci.

Mladi ljudi na poslu
Foto: Profimedia

U program se može uključiti nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe, i:

 •  ima najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (najmanje 240 ESPB)
 • nema radnog iskustva u zanimanju za koje je stečeno obrazovanje ili koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž
 • ima prosečnu ocenu od najmanje 8,5 na prethodno završenim nivoima studija
 • ima do 30 godina starosti
 • vodi se na evidenciji nezaposlenih duže od 6 meseci

U program se mogu uključiti nezaposlene osobe sa invaliditetom i Romi do 35 godina starosti, bez obzira na prosečnu ocenu i dužinu traženja posla na evidenciji nezaposlenih.

5) Javni poziv za učešće u finansiranju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem 

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci, za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje - kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa. 
Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, u trajanju od 6 meseci, a realizuje se kroz:

1. zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
 - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i u tom slučaju poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa (ukupno 9 meseci);
2.  zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka šestog meseca, odnosno završetka programa)
-   poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno u ukupnom trajanju od 12 meseci, u kojem slučaju poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci (ukupno 18 meseci).

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba: 
refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

U program se može uključiti nezaposleni sa završenim srednjim obrazovanjem koji pripada jednoj od navedenih kategorija lica:

 • mladi do 30 godina starosti koji se na evidenciji nezaposlenih lica nalaze duže od 6 meseci,
 • nezaposlene osobe sa invaliditetom,
 • nezaposleni Romi, 
 • mladi do 30 godina starosti koji su imali ili imaju status mladih  u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama

SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE

6) Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje 

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. 

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. 

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom. 

NSZ
NSZ
Foto: Promo

7) Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje (može i delatnost trgovine)

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima romske nacionalnosti koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. 
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. 
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

8) Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih 

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

 • Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih na koja se ova subvencija primenjuje su:
 • mladi do 30 godina starosti - bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,
 • stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih,
 • Romi,
 • osobe sa invaliditetom, 
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
 • dugoročno nezaposleni,
 • žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;
 • 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja u trećoj grupi JLS;
 • 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

JAVNI RADOVI 

9) Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica 

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa. 
Javni radovi se organizuju na području onih jedinica lokalnih samouprava, koje prema stepenu razvijenosti utvrđenim u skladu sa posebnim propisom Vlade pripadaju:

1.  trećoj grupi (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) i 
2.  četvrtoj grupi (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i devastiranim područjima (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka).
Poslodavac - izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezaposlenih lica uključenih u program javnih radova, ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi, koja pripadaju sledećim kategorijama:
- radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, lica koja posao traže duže od 18 meseci.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih.
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalne zaštite i humanitarnog rada 
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za: 
•    isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
•    naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini od:
- 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
- 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
- 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
•    naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova, može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca- pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom, po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu-izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije predviđeno zakonom.

10) Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini
(Konkurs je isti kao i za ostala nezaposlena lica, osim što se javni radovi mogu sprovoditi i u oblasti kulture, kao i u svim jedinicama lokalne samouprave, nezavisno od stepena razvijenosti, utvrđenim u skladu sa posebnim propisom Vlade. Na javnim radovima se radno angažuju najmanje 3 nezaposlene osobe sa invaliditetom)

OSOBE SA INVALIDITETOM

11) Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2019. godini

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom.

Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu. Ostvaruje se prema propisima o državnoj pomoći za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći.

12) Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2019. godini

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom koja se zapošljava pod posebnim uslovima može da ostvari pravo na refundaciju troškova podrške za programe:

A) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu - radna asistencija 
Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu pomoć, a najduže12 meseci.

Poslodavcu se za lice angažovano na pružanju stručne pomoći refundiraju:
-    troškovi isplaćene zarade, bez poreza i doprinosa, za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u visini do 50.000 dinara mesečno;
-    troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

B) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

 • Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu.
 • Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama zaposlene osobe sa invaliditetom.
 • Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu, u jednokratnom iznosu, do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.
 • Refundacija troškova podrške za navedene programe se ostvaruje prema propisima o državnoj pomoći za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći.
 • Visina refundacije troškova podrške ne sme da bude veća od 100% opravdanih dodatnih troškova.
+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD posao

SD vesti

SD novčanik

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Clear sky
17 Beograd