fbpx
Skip to main content
pijaca

Gradske pijace objavile poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMB 11/19

Foto: Profimedia
JKP "Gradske pijace" objavile su Odluku o pokretanju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 55., čl.57. i čl.60. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.  124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 4206/1 od 01.07.2019. godine JKP „Gradske pijace“ Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) objavljuje:

1. Naziv naručioca: Javno komunalno preduzeće „Gradske pijace“ Beograd

2. Adresa naručioca: Živka Karabiberovića br. 3, Beograd

3. Internet stranica naručioca: www.bgpijace.rs

4. Vrsta naručioca: Javno preduzeće - lokalna samouprava.

5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

6. Vrsta predmeta: dobra. 

7. Opis predmeta nabavke: Potrošni materijal za sisteme naplate prostora za vozila po pijacama ORN: 30160000, 30192350, 39235000

8. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti u elektronskom obliku sa internet stranice naručioca www.bgpijace.rs, kao i sa Portala javnih nabavki internet adresa www.portal.ujn.gov.rs

10. Podaci o nazivu, adresi i internet adresi državnog organa ili organizacije gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci:
Ponuđači mogu blagovremeno dobiti ispravne podatke o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada, na sledećim adresama: 
    • Poreske obaveze: Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Save Maškovića 3-5, Beograd; internet adresa www.poreskauprava.gov.rs
    • Zaštita životne sredine: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd, internet adresa www.merz.gov.rs.;
    • Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, Beograd; internet adresa www.minrzs.gov.rs.

"GRADSKE PIJACE" PREDSTAVILE SE NA 6. SAJMU ZA TREĆE DOBA "Grad u kome godine imaju budućnost"

"GRADSKE PIJACE" PREDSTAVILE SE NA 6. SAJMU ZA TREĆE DOBA "Grad u kome godine imaju budućnost"

Građani, spremite se za PAPRENE CENE NA PIJACAMA: Voće i povrće kao da su od SUVOG ZLATA

Građani, spremite se za PAPRENE CENE NA PIJACAMA: Voće i povrće kao da su od SUVOG ZLATA

JKP GRADSKE PIJACE: Poziv za podnošenje ponuda

JKP GRADSKE PIJACE: Poziv za podnošenje ponuda

11. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave na adresu:
JKP „Gradske pijace“ Beograd, Živka Karabiberovića 3, Beograd, zaključno sa 19.07. 2019.  godine do 12,00 sati po lokalnom vremenu.
Ponuđači podnose ponudu u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, overenoj pečatom ponuđača, lično ili putem pošte na navedenu adresu. Koverat sa ponudom mora imati oznaku „Ponuda za javnu nabavku usluga broj JNMV 11/19: Potrošni materijal za sisteme naplate prostora za vozila po pijacama  – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte naznačiti naziv ponuđača, adresu, telefon i osobu za kontakt.

12. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JKP „Gradske pijace“ Beograd, Živka Karabiberovića 3, Beograd, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 19.07.2019.  godine sa početkom u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

13. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Predstavnici ponuđača koji žele da pored prisustva na otvaranju ponuda imaju pravo aktivnog učešća u istom, dužni su da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu na osnovu overenog i potpisanog punomoćja od strane ovlašćenog lica ponuđača, na memorandumu ponuđača, sa preciznim navođenjem obima ovlašćenja punomoćnika za preduzimanje određenih pravnih poslova ili pravnih radnji. Navedena punomoć se predaje Komisiji za javnu nabavku pre početka otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača ne dostavi navedeno punomoćje/ovlašćenje, predstavnik će biti tretiran kao opšta javnost i neće moći da aktivno učestvuje u postupku otvaranja. Ukoliko otvaranju ponuda prisustvuje zakonski zastupnik ponuđača, neophodno je da se kao takav legitimiše putem izvoda iz APR-a i ličnog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i dr.). Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni izvod iz APR-a, Komisija će pre početka otvaranja ponuda, izvršiti proveru podatka na sajtu Agencije za privredne registre.

14. Rok za donošenje odluke: Odluka u vezi sa ovom javnom nabavkom će biti doneta u roku od 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

15.  Lice za kontakt: Lazar Cvijović, Službenik za javne nabavke e-mail: nabavka@bgpijace.rs; faks: 011/6401-928

16. Ostale informacije:
Pravo učešća u postupku predmetne javne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. Iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama  („Sl.glasnik RS“ br. 124/12; br. 14/2015 i br.68/15) i dodatne uslove iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama  („Sl.glasnik RS“ br. 124/12; br. 14/2015 i br.68/15) predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem/podizvođačima, kao grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Razvojni put pijace SENJAK: Od tezgi na ZAPREŽNIM kolima do MODERNE tržnice

Razvojni put pijace SENJAK: Od tezgi na ZAPREŽNIM kolima do MODERNE tržnice

NAJLEPŠA tržnica u Beogradu: Kako izgleda pijaca na Voždovcu?

NAJLEPŠA tržnica u Beogradu: Kako izgleda pijaca na Voždovcu?  

Priča o spontanom okupljanju prodavaca: Od nekoliko tezgi do čitave pijace u Mirijevu

Priča o spontanom okupljanju prodavaca: Od nekoliko tezgi do čitave pijace u Mirijevu

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD vesti

SD novčanik

SD posao

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Grmljavina
27 Beograd