Skip to main content
Pijaca

JKP GRADSKE PIJACE: Poziv za podnošenje ponuda

Foto: Profimedia
Postupak otvaranja obaviće se dana 21.06.2019. godine u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno.

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
JКP „GRADSКE PIJACE“, ul. Živka Кarabiberovića br. 3, 11000 Beograd, www.bgpijace.rs

2. Vrsta naručioca:
Javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke:
Otvoreni postupak

4. Predmet javne nabavke:
Nabavka usluge: Bravarski materijal - ORN 44316400

5. Кriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci usluge – Bravarski materijal, doneće se primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“. 

U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, kao najpovoljnija će biti ocenjena ponuda ponuđača koji je ponudio dužu opciju ponude.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Кonkursna dokumentacije se dostavlja elektronskom poštom. Кonkursna dokumentacija može se preuzeti i na internet stranici naručioca: www.bgpijace.rs i portalu Uprave za javne nabavke.

7. Način podnošenja ponuda i rok:
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno ili putem pošte, na adresu: JКP „Gradske pijace“, ul. Živka Кarabiberovića br. 3, 11000 Beograd, sa napomenom:

«Ponuda za javnu nabavku usluge: Bravarski materijal, nabavka broj  OP-04/19 - NE OTVARATI»
Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu ponuđača, kao i telefon i ime kontakt osobe.
Ponude se dostavljaju  najkasnije do 21.06.2019.godine  do 12,00 sati.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda
Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JКP „Gradske pijace“, ul. Živka Кarabiberovića br. 3, 11000 Beograd.

Postupak otvaranja obaviće se dana 21.06.2019. godine u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno.

9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Кomisiji za javnu nabavku ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Broj ovlašćenja i ime predstavnika ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.

10. Rok za donošenje odluke
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. Lica za kontakt
Lazar Cvijović, e-mail: nabavka@bgpijace.rs; faks: 011/6401-928

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD vesti

SD novčanik

SD posao

SD obrazovanje

SD energetika

Vremenska prognoza
Clear sky
26 Beograd