fbpx
Skip to main content
pijaca Zeleni venac

Izdavanje tezgi na pijacama u Beogradu

Foto: JKP Gradske pijace
Na osnovu člana 6. i 8. Pravilnika o izdavanju u zakup pijačnog poslovnog prostora, Odluke Upravnog odbora JKP ,,Gradske pijace“ Beograd, broj 5127/8 od 04.06.2010. god. i Odluke Komisije za dodelu poslovnog prostora broj 2100/46 od 11.03.2015 godine, JKP ,,Gradske pijace“-Beograd raspisuje

O   G   L   A   S

za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačne opreme-tezgi za SZR i STR na pijacama

1. PIJACA «ZELENI VENAC»

    početna cena  13.320,00  din. – mesečno

    -tezge broj: 160,179,181,183,187,190,198,201,202,203,204,205,209,218,219,220,223,

       224 i 290.  – /SZR/

2. PIJACA «BLOK 44»

    početna cena  13.320  din. – mesečno

    -tezga (boks) broj: 4,5,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,30. - /SZR/

    početna cena  14.550,00  din. – mesečno

- rashladna vitrina: 93.– /STR,SZR /

3.  PIJACA «MIRIJEVO»

     početna cena  13.320,00  din. – mesečno

     -tezge broj:185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,

       202,203,204,207,208,209,213 i 232.

       .- /SZR/        

4.  PIJACA   «KALENIĆ»

      početna cena  8.490,00  din. – mesečno    

     -tezga broj:40,366.– /STR/

     početna cena  8.850,00  din. – mesečno

     -tezge broj: 146,150,152,190,314,318,321,411,413,418,465,473,574,578,579, 

       580,628,638,688,695 i 744.- /SZR/       

pijaca Kalenić
Foto: JKP Gradske pijace

5.  PIJACA  «SKADARLIJA»

     početna cena  8.490,00  din. – mesečno    

     -tezga broj:421,542.– /STR/

     početna cena  8.850,00  din. – mesečno   

-tezge broj:315,329,330,332,334,336,339,341,344,347,352,354,356,357,359,363,366,367, 368,370,371,376,378,379,383,385,401,403,404,405,406,407,408,411,432,433,434,437,439

440,442,443,444,445,446,448,468,469,470,471,472,473,474 i 475. - /SZR/

6.  PIJACA  «PALILULA»

      početna cena  8.490,00  din. – mesečno    

     -tezga broj:161,168.– /STR/

7. PIJACA  «VIDIKOVAC»

      početna cena  8.490,00  din. – mesečno             

     -tezge broj: 55 - / STR/

      početna cena  8.850,00  din. – mesečno    

     -tezga broj:356,359,369,386,390,397,398,401,405,407,412,413,433,435,441,442,443,444,

      446,447,448,452,454,458,459,462,466,479,480,481,482,483,484,485,486,487,489,490,

      491,492,493,494,496,497,498,499,501,502,503,504,505,512 i 514. –/SZR /

pijaca Vidikovac
Foto: JKP Gradske pijace

8.  PIJACA  «BANJICA» 

     početna cena  8.490,00  din. – mesečno             

     -tezge broj: 145,152,226,414. - / STR/

     početna cena  8.850,00  din. – mesečno

     -tezge broj:17,46,50,54,82,83,84,90,91,93,95,122,123,124,125,127,132,134,163,164,171,

      172,175,202,203,204,214,215,243,244,282,295,325,332,334 i 362.–/SZR / 

9.  PIJACA  «DUŠANOVAC»

     početna cena  8.850,00  din. – mesečno             

-tezge broj:247,248,249,250,252,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,

269,270,274 i 278.  –/SZR/

10.  PIJACA  «BANOVO BRDO»

     početna cena  8.490,00  din. – mesečno             

     -tezge broj: 59,368,370,381 i 390.- / STR/

     početna cena  8.850,00  din. – mesečno

-tezge broj:60,70,71,72,89,94,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,112,113,

114,115,116,118,121,125,126,127,130,131,142,146,147,151,153,155,159 i 160.  –/SZR/

pijaca Banovo Brdo
Foto: JKP Gradske pijace

11.  PIJACA  «ZVEZDARA»  

       početna cena  8.850,00  din. – mesečno

-tezge broj: 277,279,284,289,291,292,293,294,296,301,302,304,306,307,308,313,316,317,

320 i 324.–/SZR/

12.  PIJACA  «ZEMUN»

  početna cena  8.490,00  din. – mesečno

   - tezge broj:11.–  /STR /

početna cena  8.490,00  din. – mesečno

   - mobilna tezga broj:63.–  /STR /

početna cena  10.629,00  din. – mesečno

   - pokretne tezge (drvene) broj:1,2,3,4,6,7,21,25,32 i 38.–  /SZR /  

početna cena  25.620,00  din. – mesečno

   -zakup pulta-bazena za prodaju ribe: 1.–  /SZR /  

13.  PIJACA  «T.C.NOVI BEOGRAD»

       početna cena  8.490,00  din. – mesečno             

       -tezge broj: 56,142,170. - / STR/

       početna cena  8.850,00  din. – mesečno    

       -tezga broj:338,340,341,349,381,382,399 i 400.– /SZR/

14.  PIJACA  «BORČA» 

       početna cena  8.850,00  din. – mesečno

   -tezge broj: 180,181,182,183,194,206,215,221,226,227,229.–/SZR/ 

15.  PIJACA «OTVORENI TRŽNI CENTAR NOVI BEOGRAD» 

       početna cena  16.042,00  din. mesečno - I reon

   -tezge broj:111,115,143,144,153,154,164,196,197,198,199,203,207,223,234,273,

    275, 281,358,359,495,555,556,609,615,616,669,718 i 719. –/STR,SZR,SKR /  

buvljak Novi Beograd
Foto: JKP Gradske pijace

16.  PIJACA «NOVA KARABURMA»

       početna cena  6.180,00  din. – mesečno

-tezge broj: 162. .–/STR/

       početna cena  6.180,00  din. – mesečno

-tezge broj: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40 i 41.–/SZR/

Ponuđač može konkurisati za više tezgi, ali ne može dobiti više od jedne tezge na jednoj pijaci. Ukoliko najpovoljniji ponuđač već koristi tezgu na istoj pijaci, dužan je da najkasnije do zaključenja ugovora o davanju na korišćenje pijačne opreme-tezge, vrati raniju tezgu, odnosno preda Preduzeću na slobodno korišćenje i raspolaganje, osim u slučajevima kada uslovi ponude i tražnje pijačne opreme dozvoljavaju da jedno lice ima dve tezge, odnosno ako to zahteva vrsta robe koja je u prometu, što procenjuje Komisija u svakom konkretnom slučaju,  na osnovu ocene i mišljenja domaćina pijace.

Pravo učešća na oglasu imaju: fizička lica,preduzetnici i privredna društva.

Pre zaključenja ugovora o davanju na korišćenje - zakup pijačne opreme, izabrani ponuđač je dužan da uplati na račun Preduzeća iznos od tri ponuđene mesečne zakupnine.

Ukoliko podnosilac ponude, kojem je kao najpovoljnijem ponuđaču odlukom nadležne Komisije dodeljena tezga po oglasu, ne uplati potreban iznos u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju tezga se dodeljuje sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko isti nije član porodičnog domaćinstva predhodnog rangiranog ponuđača po odredbama Zakona o privrednim društvima (bračni drug, deca, usvojenici, roditelji), odnosno pravno lice čiji je on osnivač.

Po isteku 3 meseca, ponuđena  cena zakupa plaća se mesečno.

Ponuđena cena zakupa pijačnih tezgi, važi za ugovoreni period, kao i za period u slučaju obnavljanja ugovora i ista će se primenjivati sve dok ponuđena cena ne dostigne nivo cene pijačne tezge prema važećem Cenovniku pijačnih usluga.

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da uz ponuđenu cenu plaća mesečnu rezervaciju tezge prema važećem Cenovniku pijačnih usluga (osim pijace ,,O.T.C. Novi Beograd“ i pijace ,,Zemun“ i to za pokretne tezge (drvene) i zakup pulta-bazena za prodaju ribe).   

Za zakup pulta-bazena za prodaju ribe na pijaci ,,Zemun“ zakupci plaćaju i naknadu za utrošak električne energije i vode.

pijaca Zemun
Foto: JKP Gradske pijace

Učesnici konkursa su u obavezi da nepovratno uplate iznos od 3.000,00 dinara,  po ponudi  na tekući račun broj:  205-39344-08,  poziv na broj: 679-991. Dokaz o uplati  OBAVEZNO dostaviti uz ponudu,  u protivnom ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Ponuđači, pravna lica i preduzetnici moraju biti registrovani za obavljanje delatnosti u Agenciji za privredne registre.

Ponuđači-fizička lica dužni su da uz ponudu dostave fotokopiju lične karte.

Ponude privrednih društava i preduzetnika moraju biti potpisane i overene, a fizičkih lica potpisane od strane ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neispravna.

Ponuđači – fizička lica koji nisu registrovani za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod nadležnog organa obavezni su da ukoliko se njihova ponuda prihvati to učine u narednom roku od 30 dana od dana dobijanja odluke o prihvatanju ponude kao najpovoljnije.

Rok za podnošenje ponude je 27.03.2015. godine, do 15,00 časova  bez obzira na način dostavljanja.

Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 30.03.2015.  godine u 12,00 časova u velikoj sali JKP "Gradske pijace"-Beograd, u ulici Živka Karabiberovića broj 3.

Odluka Komisije o dodeli pijačne opreme - tezgi biće istaknuta na oglasnoj tabli Preduzeća u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponude dostaviti na adresu:  JKP "GRADSKE PIJACE"-BEOGRAD, Beograd, Ul.Živka Karabiberovića br.3, sa naznakom:  "Za oglas - tezge za SZR i STR", na pijaci ..................................... (navesti naziv pijace)

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 7857 -938 kontakt osoba Milan Mitrović, a za poziciju tezge na pijaci mogu se obratiti domaćinu pijace na kojoj se nalazi predmetna tezga. 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD društvo

Vremenska prognoza
Tamni oblaci
13 Beograd