Skip to main content
 • Read more Muzej Nikola Tesla Vesti

  OGROMAN BROJ POSETILACA: Postavka Muzeja Nikole Tesle oduševila Japance (FOTO)

 • Read more Novak Đoković, Boris Beker Tenis

  NEKA ZNA CEO SVET: Beker OTKRIO kakav je zaista Nole kad se ugase kamere (VIDEO)

 • Read more Račun Novčanik

  Dobio račun za telefon od 0 RSD, otišao je u poštu uredno da plati: A onda ga poštar iznenadio izjavom

 • Read more Aleksandar Vučić Info

  Vučić čestitao Dan Univerziteta VS

 • Read more Mirsad Kerić Društvo

  MIRSAD SAHRANJEN UZ SINANOVU PESMU: Potresena porodica rekla poslednje ZBOGOM muzičaru koji je poginuo sa Šabanom

 • Read more Vini Vela Vesti

  Glumac iz "Sopranovih" preminuo u 73. godini

 • Read more Mauro Ikardi Fudbal

  INTER POSLAO POSLEDNJU PONUDU: Ukoliko Ikardi odbije, PRVI PIK je Srbin (FOTO)

Pijaca Kalenić

OGLAS: Poziv za dostavljanje ponude za preuzimanje ambalažnog otpada sa lokacija JKP „Gradske pijace“ Beograd

Foto: Profimedia/ilustracija
Poziv za dostavljanje ponude za preuzimanje ambalažnog otpada sa lokacija JKP „Gradske pijace“ Beograd.

Poziv za dostavljanje ponude za preuzimanje ambalažnog otpada sa lokacija JKP „Gradske pijace“ Beograd , sledećih kategorija:

Oglas

Otkup ambalažnog otpada navedenog u tabeli se preuzimaju sa 31 pijace u vlasništvu JKP “Gradske pijace“ Beograd.

U tabeli su navedene vrste ambalažnog otpada za izradu ponude. Kupac u svojoj ponudi obavezno navodi podatke o preduzeću koje će izvršiti merenje ambalažnog otpada.

Kupac obezbeđuje jedan primerak potvrde nakon svakog izvršenog prijema i merenja ambalažnog otpada i predaje ga JKP „Gradske pijace“ Beograd na osnovu koje se izdaje faktura za plaćanje. Merenje se vrši uz obavezno prisustvo ovlašćenog lica Prodavca. 

U ukupnu cenu ambalažnog otpada moraju biti obračunati svi zavisni i drugi prateći troškovi (transport, merenje, utovar i dr.). Kupac obezbeđuje svu neophodnu opremu za selekciju, mehanizaciju za utovar, odnošenje i istovar ambalažnog otpada.

Postupak preuzimanja ambalažnog otpada održava se prema sledećim pravilima:

Otkup ambalažnog otpada je nadmetanje u kome mogu da učestvuju sva registrovana pravna lica. Sva zainteresovana pravna lica podnose zatvorene ponude za preuzimanje ambalažnog otpada (forma ponude data u prilogu) najkasnije do 18.02.2019. godine do 12,00 časova, na pisarnicu JKP „Gradske pijace“ Beograd, ulica Živka Karabiberovića 3. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana na gore navedenoj adresi sa početkom u 13,00 časova. Pravna lica ponudu dostavljaju na svom memorandumu. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona ponuda ponuđača koji bude ponudio najvišu ponuđenu cenu za otkup ambalažnog otpada uz prethodno ispunjene sve zahteve iz ovog Poziva.

Ponuda za učešće podnosi se u pisanoj formi na adresu: JKP „Gradske pijace“ Beograd ulica Živka Karabiberovića 3, 11000 Beograd - Komisija za sprovođenje postupka preuzimanja ambalažnog otpada, SA NAZNAKOM: PONUDA ZA OTKUP AMBALAŽNOG OTPADA, NE OTVARATI.

NAPOMENA:
Zaposlena lica u JKP „Gradske pijace“ Beograd i sa njima povezana lica ne mogu biti učesnici i kupci u postupku koji je oglašen za preuzimanje ambalažnog otpada.

Forma ponude sadrži sledeće elemente koji se obavezno popunjavaju i dokumenta koja se obavezno dostavljaju uz ponudu:

    • prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa (fotokopiju Rešenja o upisu), poreski identifikacioni broj, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, telefon, osoba za kontakt.
    • tabela u koju se popunjavaju jedinična i ukupna cena
    • Uverenje poreske uprave Ministarstva finansija da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose i Uverenje nadležne lokalne samouprave da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili Potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.
    • Potpisana i overena punomoć od strane odgovornog lica u pravnom licu za učestvovanje u javnom nadmetanju;
    • obavezan prilog sa podacima o preduzeću koje će izvršiti merenje sekundarnih sirovina
    • dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, izdate od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
    • dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdata od Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda
    • Kopije sertifikata važeće na dan otvaranja ponuda i to:
    1. Sertifikat ISO 9001/2015 ili odgovarajući 
    2. Sertifikat ISO 14001/2015  ili odgovarajući 
    • Potvrda o izvršenom obilasku pijace Miljakovac
Sva zainteresovana lica moraju izvršiti obilazak pijace Miljakovac i na svom memorandumu dostavljaju Potvrdu da su istu obišli uz potpis i pečat upravnika pijace. Kontakt osoba upravnika pijace Miljakovac je Radojičić Saša tel: 064/83-07-090.

- pravna lica dodatno dostavljaju:
    • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica,
    • izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu,
    • uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika (ukoliko ima više zakonskih zastupnika, ovo uverenje se dostavlja za sve), da njegov zakonski zastupnik (ili zastupnici) nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

- preduzetnici i fizička lica dodatno dostavljaju:
    • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protivprivrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

Ukuliko ne budu ispunjeni svi zahtevi iz ovog poziva ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva.

Svi učesnici u javnom nadmetanju preuzimanja ambalažnog otpada dužni su sa sobom da ponesu dokumentaciju potrebnu pravnom licu (akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće u otkupu sekundarnih sirovina).

Sa najpovoljnijim Kupcem će se zaključiti ugovor o preuzimanju ambalažnog otpada na period od 24 meseca od obostranog potpisivanja ugovora.

Isporučilac je dužan da prilikom zaključenja Ugovora dostavi Naručiocu:

    1. BLANKO MENICU - kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla - propisno potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem.

    • Uz odgovarajuću menicu Isporučilac je dužan da dostavi i sledeća dokumenta:
        ◦ propisno sačinjeno, potpisano i overeno ovlašćenje naručiocu za popunjavanje i podnošenje iste menice nadležnoj banci u cilju naplate (menično ovlašćenje);
        ◦ fotokopiju Kartona overenih potpisa ovlašćenih lica za potpisivanje naloga za prenos sredstava;
        ◦ fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača i
        ◦ fotokopiju zahteva za registraciju menice, overenu od poslovne banke.

Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla (odnosno menicu za dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza), u slučaju da Isporučilac ne izvršava svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla (odnosno menica za dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza) biće na pisani zahtev vraćena Isporučiocu u roku od 30 (trideset) dana nakon izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Kupac je dužan da nakon izvršenog preuzimanja ambalažnog otpada izvrši uplatu celokupnog iznosa prema fakturi koju izdaje JKP Gradske pijace Beograd, na račun br. 160-6816-95 kod banke Inteza, JKP „Gradske pijace“ Beograd, Živka Karabiberovića 3, sa obaveznom napomenom u polju svrha uplate – „Preuzimanje ambalažnog otpada“, najkasnije u roku do 3 dana od dana dobijanja fakture za izvršeno merenje ambalažnog otpada.

FORMA PONUDE ZA PREUZIMANJE AMBALAŽNOG OTPADA

Podnosim ponudu za preuzimanje ambalažnog otpada sa lokacija JKP „Gradske pijace“ Beograd, Živka Karabiberovića br.3, Beograd, po oglasu objavljenom na sajtu „Srbija Danas“ od 08.02.2019. godine.

Podaci o licu koje podnosi ponudu:

Za pravna lica:

Oglas

OGLAS

NAPOMENA: cene su bez uračunatog PDV-a, a u skladu sa Zakonom o PDV-u od 01.01.2013. godine

 

Uz ponudu prilažem sledeću dokumentaciju:

    • Fotokopiju APR obrasca (za pravna lica)
    • Potpisana i overena punomoć od strane odgovornog lica u pravnom licu za učestvovanje u javnom nadmetanju;
    • Podatke o preduzeću koje će vršiti merenje sekundarnih sirovina
    • dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, izdate od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
    • dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdata od Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda
    • Organizaciju utovara i transporta

Uz ponudu se obavezujem:
    • da će u ukupnoj ceni preuzimanja ambalažnog otpada biti obračunati svi zavisni i drugi prateći troškovi (transport, merenje, utovar i dr.).
    • da ću obezbediti opremu za selekciju, mehanizaciju za utovar, odnošenje i istovar ambalažnog otpada.
    • da ću u roku od 24 časa od upućenog zahteva, odnosno poziva isporučioca izvršiti odnošenje ambalažnog otpada.
    • da ću vršiti uplatu Isporučiocu najkasnije u roku do 3 dana od dana dobijanja fakture za izvršeno merenje ambalažnog otpada.
    • da ću po zaključenju Ugovora dostaviti definisana sredstva obezbeđenja     

                                

Pročitajte i:

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD društvo

SD drug nije meta

Vremenska prognoza
Pretežno oblačno
-0 Beograd