fbpx
Skip to main content
pijaca

Oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačne opreme

Foto: Profimedia
Oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačne opreme –TEZGI, RASHLADNIH VITRINA (TEZGI SA RASHLADNIM UREĐAJEM), RASHLADNIH KOMORA, BOKSOVA, RAMOVA

Komisija za dodelu poslovnog prostora JKP „Gradske pijace“ Beograd je, na osnovu članova 4-19. Pravilnika o izdavanju u zakup pijačnog poslovnog prostora br. 4729/4 od 31.07.2019. godine, na 58. redovnoj sednici, održanoj dana 23.04.2021. godine donela Odluku broj 2825/1 da raspiše:

O G L A S ZA PRIKUPLjANjE ZATVORENIH PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANjE U ZAKUP PIJAČNE OPREME –TEZGI, RASHLADNIH VITRINA (TEZGI SA RASHLADNIM UREĐAJEM), RASHLADNIH KOMORA, BOKSOVA, RAMOVA

Predmet ovog oglasa je sledeća pijačna oprema:

1. Pijačna oprema koja je namenjena za izdavanje fizičkim licima, privrednim društvima i
preduzetnicima – STR
, opredeljena je za prodaju poljoprivredno prehrambenih proizvoda i
prehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti;

2. Pijačna oprema koja je namenjena za izdavanje fizičkim licima, privrednim društvima i
preduzetnicima – SZR
, opredeljena je za prodaju industrijsko neprehrambenih proizvoda i
neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti;

3. Pijačna oprema koja je namenjena za izdavanje individualnim poljoprivrednim proizvođačima -
IPP
, opredeljena je za prodaju voća i povrća, mleka i mlečnih proizvoda, jaja, suvomesnatih proizvoda,
klane živine i meda;

4. Rashladne vitrine i komore - namenjene su za izdavanje kao magacinski i prodajni prostor sa
rashladnim sistemom.

Pravo učešća na oglasu za STR i SZR pijačnu opremu imaju: fizička lica, privredna društva i preduzetnici.

Pre zaključenja ugovora o davanju na korišćenje – zakupa STR I SZR pijačne opreme, izabrani ponuđač je dužan da uplati na račun Preduzeća iznos od tri ponuđene mesečne zakupnine. Po isteku 3 meseca, ponuđena cena zakupa plaća se mesečno.

Pravo učešća na oglasu za IPP pijačnu opremu imaju lica koja se bave individualnom poljoprivrednom proizvodnjom:

- voća i povrća
- mleka i mlečnih proizvoda
- jaja
- suvomesnatih proizvoda
- klane živine
- meda.

Rezervacija IPP pijačne opreme plaća se tromesečno.

Ukoliko podnosilac ponude, kojem je kao najpovoljnijem ponuđaču odlukom nadležne Komisije dodeljena pijačna oprema po oglasu, ne uplati potreban iznos u ostavljenom roku (osam dana od dana konačnosti odluke), smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju pijačna oprema se dodeljuje sledećem najpovoljnijem ponuđaču ako nije povezano lice u skladu sa zakonom.

Na oglasu ne mogu učestvovati pravna, fizička lica i preduzetnici koji imaju neizmirene i dospele finansijske obaveze prema Preduzeću po osnovu zakupa ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora na dan objavljivanja oglasa ili su svojim postupcima prekršili Ugovor o zakupu pijačne opreme, Odluku o pijacama i Pijačni red. 

Ponuđena cena zakupa pijačne opreme važi za ugovoreni period, kao i za period u slučaju obnavljanja ugovora i ista će se primenjivati sve dok ponuđena cena ne dostigne nivo cene pijačne opreme prema važećem Cenovniku pijačnih usluga.

Učesnici oglasa su u obavezi da uplate depozit za ozbiljnost ponude za svaku podnetu ponudu u iznosu od 10% od ponuđene mesečne zakupnine za pijačnu opremu, na tekući račun broj: 205-39344-08, poziv na broj: 429-202.

Dokaz o uplati OBAVEZNO dostaviti uz ponudu, u protivnom ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Odluku o najpovoljnijem ponuđaču Komisija će doneti najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave za oglas. Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača biće najviša ponuđena cena zakupa, uz ispunjenost prethodno navedenih uslova.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuđač za STR i SZR pijačnu opremu bude izabrano fizičko lice potrebno je da u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o dodeli pijačne opreme nadležnoj Službi Preduzeća dostavi dokaz o registraciji delatnosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Prijava za STR i SZR pijačnu opremu treba da sadrži:

- Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske
pijace“);

- Potvrdu kojom se dokazuje da ponuđač nema dugovanja prema JKP „Gradske pijace“ (potvrdu izdaje Preduzeće, po zahtevu koji možete preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs );

- Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude;

- Za privredna društva: dokaz o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa (fotokopija Rešenja ili Izvoda iz APR), fotokopiju kartona deponovanih potpisa radi identifikacije potpisa, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

- Za preduzetnike: dokaz o upisu radnje u registar kod nadležnog organa (fotokopija Rešenja ili Izvoda iz APR), fotokopiju kartona deponovanih potpisa radi identifikacije potpisa; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; potpisanu izjavu o saglasnosti za korišćenje ličnih podataka koja se može preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“; punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

- Za fizička lica: fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; potpisanu izjavu o saglasnosti za korišćenje ličnih podataka koja se može preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“.

Prijava za IPP pijačnu opremu treba da sadrži:

- Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“);

- Potvrdu kojom se dokazuje da ponuđač nema dugovanja prema JKP „Gradske pijace“ (potvrdu izdaje Preduzeće, po zahtevu koji možete preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs );

- Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude;

- Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; potpisanu izjavu o saglasnosti za korišćenje ličnih podataka koja se može preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Gradske pijace“;

- Fotokopiju Rešenja Uprave za trezor o upisu poljoprivrednog gazdinstva u RPG, ili fotokopiju potvrde Uprave za trezor o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva; 

- Za prodaju jaja: Fotokopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da objekat za držanje i uzgoj životinja – farma živine (koke nosilje - proizvodnja konzumnih jaja) ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat, već prodaje po ovlašćenju, potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, i fotokopiju rešenja o odobrenju objekta.

- Za prodaju mlečnih proizvoda: Fotokopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da objekat (prostorije) u domaćinstvu za obradu i preradu mleka (proizvodnja: sir i kajmak) ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat, već prodaje po ovlašćenju, potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, i fotokopiju rešenja o odobrenju objekta.

- Za prodaju suvomesnatih proizvoda: Fotokopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz objekta koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat, već prodaje po ovlašćenju, potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, i fotokopiju rešenja o odobrenju objekta.

- Za prodaju klane živine: Fotokopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz objekta - klanice koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat, već prodaje po ovlašćenju, potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili fotokopiju ugovora o poslovnotehničkoj saradnji, i fotokopiju rešenja o odobrenju objekta.

- Za prodaju meda: Fotokopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz objekta koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj; dokaz o članstvu u registrovanom udruženju ili društvu pčelara. Ukoliko zakupac nema svoj objekat, već prodaje po ovlašćenju, potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, i fotokopiju rešenja o odobrenju objekta.

- Za prodajna mesta na pijaci cveća „TC Krnjača“ obavezno dostaviti i fotokopiju saobraćajne dozvole uz fotokopiju Rešenja Uprave za trezor o upisu poljoprivrednog gazdinstva u RPG, ili fotokopiju potvrde Uprave za trezor o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Obrasci ponude pravnih lica i preduzetnika moraju biti potpisane od strane ovlašćenih lica i overene pečatom, a fizičkih lica potpisane od strane ponuđača. Obrazac ponude mora da sadrži kontakt telefon ponuđača.

Ukoliko ponuda ne sadrži sve napred navedene elemente smatraće se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 07.05.2021. godine, do 09,00 časova bez obzira na način dostavljanja.

Ponude se predaju na pisarnici direkcije JKP „Gradske pijace“ Beograd u ulici Živka Karabiberovića br. 3, Beograd, Zvezdara. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ponuda po oglasu – za __________ broj ______, na pijaci __________“.

Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 07.05.2021. godine u 12,00 časova u velikoj sali JKP „Gradske pijace" Beograd, u ulici Živka Karabiberovića br. 3, Beograd, Zvezdara. Na odluku Komisije o dodeli na korišćenje ili zakup stalnih ili pijačnih objekata i opreme, zainteresovana strana može izjaviti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja odluke Komisije na oglasnoj tabli Preduzeća.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 011/7857-940, a za poziciju pijačne opreme na pijaci mogu se obratiti upravniku pijace. 

pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijaca
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijaca
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"
pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"

pijace
Foto: JKP "Gradske pijace"

 

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD društvo

Vremenska prognoza
Clear sky
21 Beograd