Skip to main content
 • Read more Granica Društvo

  KREĆU PRAZNIČNE GUŽVE NA GRANICAMA I PUTEVIMA ŠIROM SRBIJE! Evo načina da ih IZBEGNETE!

 • Read more Šri Lanka Svet

  Britanci upozoravaju: "Ne putuje u Šri Lanku, novi napadi su izvesni!"

 • Read more Milo Đukanović Region

  Milova MAFIJAŠKA HOBOTNICA: Kredibilne optužbe - VRH CRNE GORE postaje KOKAINSKI KARTEL (VIDEO)

 • Read more lekar Društvo

  Sonja iz Niša je u Nemačkoj dobilla POSAO IZ SNOVA, ali je SILNO želela da se VRATI u Srbiju: Razlog je NESVAKIDAŠNJI!

 • Read more Baka Hronika

  OPLJAČKAO BAKU na ulici, a onda uradio NEŠTO NEZAMISLIVO: Srbija BRUJI o "LOPOVU MEKOG SRCA" iz Zrenjanina

 • Read more KK Crvena zvezda Košarka

  HRVATI VEĆ SAZNALI: Zvezdu čeka drakonska kazna, NEZAPAMĆENA u istoriji ABA lige (FOTO)

 • Read more Vladimir Zelenski Svet

  PRVI POTEZ NOVOG PREDSEDNIKA UKRAJINE Zelenski uveo jednu VELIKU PROMENU, šta li će Rusi reći na to? (FOTO)

Pijaca

OGLAS: Za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačnog poslovnog prostora

Foto: Profimedia
Uslovi za izdavanje slobodnih lokala

Кomisija za dodelu poslovnog prostora je na osnovu odredbi Pravilnika o izdavanju u zakup pijačnog poslovnog prostora i Odluke Upravnog odbora JКP «Gradske pijace» Beograd, br. 5127/8 od 04.06.2010. godine, na 27. redovnoj sednici, održanoj dana 04.04.2019. godine, donela Odluku broj 2308/1 da raspiše

USLOVI ZA IZDAVANJE SLOBODNIH LOКALA

Poslovni prostor se izdaje na određeno vreme, za kalendarsku godinu, nakon čega se ugovor može obnoviti u skladu sa odredbama Pravilnika o izdavanju poslovnog prostora i Ugovora.

Izabrani ponuđač je obavezan da pre zaključenja ugovora o zakupu izmiri sve obaveze iz prethodnog zakupodavnog perioda, ukoliko postoje za dati lokal, bez prava povraćaja sredstava od Preduzeća.

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju i troškove adaptacije, sanacije, rekonstrukcije i investicionog održavanja snose zakupci bez prava na nadoknadu istih.

Pravo učešća na oglasu imaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Uredna prijava treba da sadrži:
- ponudu, sa navedenim brojem lokala i nazivom pijace iz oglasa za koji se lice prijavljuje, nominalno fiksnom cenom izraženom u dinarima po metru kvadratnom, delatnošću kojom će se baviti i brojem telefona;
- za pravna lica: kopiju rešenja o upisu u APR, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se vodi tekući račun; 
- za preduzetnike:  kopiju rešenja o upisu u APR, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se vodi tekući račun;
- za fizička lica (koja nemaju registrovanu radnju): broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se vodi tekući račun;
- potpisanu i pečatiranu izjavu o prihvatanju neizmirenog tereta iz  prethodnog zakupodavnog odnosa za slobodne lokale kod kojih teret postoji;
- potvrdu kojom dokazuje da nema dugovanja prema Preduzeću (potvrdu izdaje Preduzeće).
Ponude pravnih lica moraju biti potpisane i overene, a fizičkih lica potpisane od strane ponuđača, u suprotnom smatraće se neispravnim i iste se neće razmatrati.

Učesnici oglasa su u obavezi da na ime troškova oglasa za svaku podnetu ponudu nepovratno uplate iznos od 3.000,00 dinara na tekući račun JКP «GRADSКE PIJACE» BEOGRAD  broj: 205-39344-08 poziv na broj: 679-991. Dokaz o uplati OBAVEZNO dostaviti uz ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom pijace, u protivnom ponuda će biti odbijena kao nepotpuna.

Ponuđena cena predstavlja bruto cenu zakupa po m2 sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po stopi od 20%. 

U ponuđenu cenu zakupa nisu uračunati troškovi koji se odnose na korišćenje pijačnog prostora, kao što su: električna energija, voda, telefon, grejanje, klimatizacija, smeće, takse i sl. srazmerno veličini prostora i objekta. Pored navedenih troškova zakupac je u obavezi da plaća zajedničke troškove objekta- održavanje pijačnog platoa i to u iznosu od 50,00 do 150,00 dinara po m2, u zavisnosti od kategorije pijace. Zajednički troškovi se plaćaju za maksimalno 30,00 m2, ukoliko lokali imaju više od 30,00 m2. 

Troškovi električne energije i vode, u zavisnosti od lokala, se obračunavaju i fakturišu od strane JКP „Gradske pijace“ Beograd, u kom slučaju zakupac ima obavezu da svakog meseca omogući zaposlenom u JКP „Gradske pijace“ da očita potrošnju ili se obračunavaju i fakturišu od strane JP „EPS-Snabdevanje“ i              JКP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, u kom slučaju je zakupac u obavezi  da na usmeni ili pismeni zahtev Preduzeća pruži na uvid dokaze o plaćenim računima.
Ukoliko lokal koji se izdaje nema vodomer, obračun potrošnje vode se vrši paušalno, po obračunu za vrstu delatnosti kojom se zakupac bavi.

Ponuđena cena zakupa poslovnog prostora važi za ugovoreni period, kao i za period u slučaju obnavljanja ugovora i ista će se primenjivati sve dok ponuđena cena ne dostigne nivo cene poslovnog prostora prema važećem Cenovniku pijačnih usluga.

Na oglasu ne mogu učestvovati fizička lica, preduzetnici i privredna društva koji imaju neizmirene i dospele finansijske obaveze prema Preduzeću po osnovu zakupa ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora na dan objavljivanja oglasa ili su svojim postupcima prekršili Ugovor o zakupu pijačne opreme, Odluku o pijacama i Pijačni red.

Rok za dostavljanje ponude je 15.04.2019. godine, do 15,00 časova. 

Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 16.04.2019. godine u 12,00 časova u velikoj sali za sednice, ulica Živka Кarabiberovića br.3, Beograd.

Odluku o najpovoljnijem ponuđaču Кomisija će doneti u roku od 8 dana od  dana javnog otvaranja ponuda.

Pre zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izabrani ponuđač je dužan da na žiro račun Preduzeća uplati depozit u visini trostruke mesečne zakupnine sa uračunatim PDV-om ili dostavi bankarsku garanciju „plativo na prvi poziv bezuslovno, neopozivo i bez prigovora“ u visini trostruke mesečne zakupnine sa uračunatim PDV-om.

Ukoliko podnosilac ponude, koji je odlukom Кomisije izabran kao najpovoljniji ponuđač, u ostavljenom roku ne uplati potrebna sredstva na ime obezbeđenja urednog izvršenja svojih ugovornih obaveza, smatra se da je odustao od ponude. U tom slučaju Кomisija može predmetni objekat ponuditi sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko isti nije član porodice lica koji je odustao od ponude, odnosno pravno lice čiji je osnivač, ili će se predmetni objekat ponovo oglasiti.

Ponude dostaviti na adresu: JКP «GRADSКE PIJACE»-BEOGRAD, ul. Živka Кarabiberovića br.3, sa naznakom: «ZA LOКALE NA PIJACI .....................................», u protivnom ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati. 

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 011/7857-932 ili putem elektronske pošte: prostor@bgpijace.co.rs

SLOBODNI LOКALI

1. PIJACA „ZELENI VENAC“

1. zidani lokal br. 9, površine 36,14 m2, početna cena 2.110,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koje se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 93.634,37 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. zidani lokal br. 26, površine 23,92 m2, početna cena 2.110,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koje se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 1.552.991,43 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. zidani lokal br. 37, površine 87,62 m2, početna cena 994,00  din/m2, sa 
    pripadajućim magacinom br.37/1, površine 30,93 m2, početna cena 558,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koja se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. zidani lokal br. 41, površine 53,58 m2, početna cena 994,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koje se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. zidani lokal br. 42, površine 50,81 m2, početna cena 994,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koje se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

6. zidani lokal br. 43, površine 48,03 m2, početna cena 994,00  din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima grejanje, koje se naplaćuje po m2
- lokal ima klimatizaciju, koja se naplaćuje po m2
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 940.531,15 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

7. zidani magacin br. 101, površine 107,06 m2, početna cena 558,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše Preduzeće
- nema vodu
- magacin nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena - magacin

8. zidani magacin br. 105, površine 104,22 m2, početna cena 558,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše Preduzeće
- nema vodu
- magacin nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena - magacin

9. zidani magacin br. 107, površine 104,21 m2, početna cena 558,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše Preduzeće
- nema vodu
- magacin nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena - magacin

2. PIJACA „SКADARLIJA“

1. zidani lokal br. 20, površine 12,00 m2, početna cena 994,00  din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 109.194,53 dinara i dug 
  za el.energiju prema EPS-snabdevanju u iznosu od 7.298,16 dinara – 09.2018. godine
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. montažni kiosk  br. 66, površine 3,04 m2, početna cena 13.520,00  din/kiosk mesečno
- kiosk nema električnu energiju
- kiosk nema vodu
- kiosk ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 83.730,08 dinara
- namena kioska - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. PIJACA „SMEDEREVSКI ĐERAM“ 

1. zidani lokal br.19, površine  17,00 m2, početna cena 994,00 din/m2      
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 113.977,95 dinara
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. montažni lokal br.29, površine 14,90 m2, početna cena 994,00 din/m2  
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. montažni lokal br.32, površine 14,54 m2, početna cena 994,00 din/m2  
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa za el.energiju prema EPS-
  snabdevanju u iznosu od 39.902,36 dinara na dan 29.08.2018. godine
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. montažni lokal br.33, površine 19,51 m2, početna cena 994,00 din/m2  
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. montažni lokal br.34, površine 14,54 m2, početna cena 994,00 din/m2  
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa za el.energiju prema EPS-
  snabdevanju u iznosu od 60.000,00 dinara 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el. energije, isključena je zbog duga

6. montažni lokal br.37, površine 14,80 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

7. montažni lokal br.39, površine 5,92 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

8. zidani lokal br.43, površine 49,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 1.024.294,99 dinara (bez   
  sudskih  troškova i kamate) i dug za el. energiju prema EPS-snabdevanju u iznosu od  172.983,75 dinara na dan 29.08.2018. godine
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

9. zidani lokal br.44, površine 16,50 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

10. montažni lokal br.54, površine 31,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

11. montažni lokal-kiosk br.64, površine 3,04 m2, početna cena 13.520,00 din po kiosku/ mesečno 
- nema struju
- nema vodu
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. PIJACA „ZVEZDARA“

1. montažni lokal br.11, površine  18,55 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 136.260,88 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el. energije
- u lokalu se nalazi oprema za mesaru, vlasništvo prethodnog zakupca

5. PIJACA TC „NOVI BEOGRAD“ 

1. zidani lokal br.10, površine 5,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. zidani lokal br.17, površine 12,50 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. zidani lokal br.19, površine 80,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 417.269,53 dinara 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. zidani lokal br.21, površine 53,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava Preduzeće
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 179.071,53 dinara 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. zidani magacin br.29, površine 374,06 m2, početna cena 558,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- magacin nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena objekta- magacin
- u magacinu se nalaze 2 komore, vlasništvo prethodnog zakupca

6. PIJACA „BORČA“

1. montažni lokal br.2, površine  31,50 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 1.232.653,66 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)i dug za el. energiju prema EPS- snabdevanju u iznosu od 118.592,84 dinara - 09.2018. god
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama 
- u lokalu nema električne energije

7. PIJACA „SENJAК“

1. montažni lokal-kiosk  br. 6, površine 3,00 m2, početna cena 13.520,00  din/kiosk mesečno
- kiosk nema vodu i struju
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 18.999,72 dinara
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. montažni lokal br. 11, površine 14,00 m2, početna cena 727,00 din/m2  
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 40.505,47 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. montažni lokal br. 12, površine 14,00 m2, početna cena 727,00 din/m2  
- lokal nema struju
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 88.824,30 dinara
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. montažni lokal br. 13, površine 20,00 m2, početna cena 727,00 din/m2  
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće                            
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 540.115,42 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. zidani lokal br. 17, površine 42,00 m2, početna cena 727,00 din/m2  
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće                            
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 417.589,03 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate) i 26.225,36 dinara dug za el.energiju prema EPS-snabdevanju na dan 29.08.2018. godine
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- nema struje u lokalu

6. zidani lokal br. 19, površine 46,00 m2, početna cena 727,00 din/m2  
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće                            
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el. energije, brojilo je skinuto

8. PIJACA „NOVA КARABURMA“

1. montažni lokal br.8, površine  25,50 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 95.384,50 dinara 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el.energije

2. montažni lokal br.9, površine  11,27 m2, početna cena 994,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el.energije

3. montažni lokal br.32, površine  50,00 m2, početna cena 994,00 din/m2 
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

9. PIJACA „DUŠANOVAC“

1. montažni lokal br.7, površine  23,31 m2, početna cena 994,00 din/m2
- u lokalu nema el. energije
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. zidani lokal br.8, površine  30,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- u lokalu nema el. energije
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. zidani lokal br.9, površine  31,50 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje i Preduzeće
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog za el. enrgiju prema EPS-snabdevanju u iznosu od 5.338,62 dinara
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu se nalazi oprema za ribarnicu, vlasništvo prethodnog zakupca

4. montažni lokal br.10, površine  31,00 m2, početna cena 994,00 din/m2
- u lokalu nema el. energije
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 1.951.871,06 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. montažni lokal br.39, površine  29,15 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima dug za el.energiju prems EPS-snabdevanju u iznosu od 30.300,44 dinara na dan  
  24.10.2018. godine
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

6. montažni lokal br.40, površine  29,15 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

7. montažni lokal br.41, površine  29,15 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 82.626,07 dinara i dug za el.energiju prema EPS snabdevanju u iznosu od 3.841,56 dinara na dan 24.10.2018. godine
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

8. montažni lokal br.43, površine  29,15 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima dug za el.energiju prema EPS snabdevanju u iznosu od 8.085,04 dinara na dan 
  24.10.2018. godine
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

9 . montažni lokal br.44, površine  29,15 m2, početna cena 994,00 din/m2
- utrošak električne energiju obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa u iznosu od 263.631,25 dinara
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- u lokalu nema el.energije

10. PIJACA „VOŽDOVAC“

1. zidani lokal br.2, površine 15,95 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa  
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. zidani lokal br.6, površine 15,95 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturisanje  EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 59.576,16 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)i dug za el.energiju prema EPS-snabdevanju u iznosu od  95.009,32 dinara
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- nema električne energije u lokalu

3. zidani lokal br.7, površine 39,69 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturisanje  EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. zidani lokal br.8, površine 39,69 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 470.654,45 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. zidani lokal br.9, površine 21,15 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturisanje  EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- nema električne energije u lokalu

6. zidani lokal br.10, površine 10,70 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 34,264.22 dinara 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
- nema električne energije u lokalu

7. zidani lokal br.12, površine 16,70 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

8. zidani lokal br.20, površine 11,80 m2, početna cena 727,00 din/m2 
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa 
- namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

11. PIJACA TC „КRNJAČA“

1. zidani lokal br.7, površine 32.20 m2, početna cena 994,00 din/m2 
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 233.006,12 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)

2. zidani lokal br.9, površine 15.80 m2, početna cena 994,00 din/m2 
-utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće 
-lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 56.165,30 dinara (bez 
  sudskih troškova i kamate)

 (NAMENA LOКALA-PRODAJA CVEĆA, SADNOG MATERIJALA I PRATEĆE OPREME)

12. PIJACA „BELE VODE“

1. montažni lokal br.8, površine 3,50 m2, početna cena 13.520,00 din/m2
- nema struju
- nema vodu
- lokal ima teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa, u iznosu od 5.029,28 dinara
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

13. PIJACA „ŽELEZNIК“

1. zidani lokal br.3, površine 15,67 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

2. zidani lokal br.4, površine 12,48 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše Preduzeće
- nema vodu
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

3. zidani lokal br.6, površine 51,00 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
- utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4. zidani lokal br.8, površine 21,28 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

5. zidani lokal br.14, površine 33,32 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

6. montažni lokal br.17, površine 20,00 m2, početna cena 727,00 din/m2
- nema električnu energiju
- nema vodu
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

7. zidani lokal br.30, površine 22,15 m2, početna cena 727,00 din/m2
- utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
- lokal nema teret iz prethodnog zakupodavnog odnosa
- namena lokala - sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

14. PIJACA „OTVORENI TRŽNI CENTAR-Novi Beograd “

-pijačni prostor broj 63, za postavljanje montažnog objekta površine 60,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 64, za postavljanje montažnog objekta površine 28,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 65, za postavljanje montažnog objekta površine 28,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 66, za postavljanje montažnog objekta površine 28,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 67, za postavljanje montažnog objekta površine 26,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 68, za postavljanje montažnog objekta površine 48,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 69, za postavljanje montažnog objekta površine 48,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 70, za postavljanje montažnog objekta površine 48,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 71, za postavljanje montažnog objekta površine 110,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

-pijačni prostor broj 72, za postavljanje montažnog objekta površine 110,00 m2,    početna cena 560,00 din/m2

 -pijačni prostor za postavljanje montažnog objekta-kioska broj 232, 
  početna cena 12.130,00  din. mesečno po kiosku

- pijačni prostor za postavljanje montažnog objekta-kioska broj 233, 
  početna cena 12.130,00  din. mesečno po kiosku

Pozicije pijačnih prostora se mogu videti u upravi pijace „OTC-Novi Beograd“ ili u Službi poslovnog prostora u direkciji JКP „Gradske pijace“ Beograd.
 

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD društvo

SD drug nije meta

Vremenska prognoza
Clear sky
12 Beograd