fbpx
Skip to main content
pijaca

Poziv za podnošenje ponuda

Foto: Profimedia
JKP “GRADSKE PIJACE“, Ul. Živka Karabiberovića br. 3, B E O G R A D

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:JKP „GRADSKE PIJACE“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, www.bgpijace.rs
2. Vrsta naručioca:Javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke:Otvoreni postupak
4. Predmet javne nabavke:Nabavka dobara: Bravarski materijal - ORN 44316400
5. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara – Bravarski materijal, doneće se primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, kao najpovoljnija će biti ocenjena ponuda ponuđača koji je ponudio dužu opciju ponude.
6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacije se dostavlja elektronskom poštom. Konkursna dokumentacija može se preuzeti i na internet stranici naručioca: www.bgpijace.rs i portalu Uprave za javne nabavke.
7. Način podnošenja ponuda i rok:Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno ili putem pošte, na adresu: JKP „Gradske pijace“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, sa napomenom:
«Ponuda za javnu nabavku dobara: Bravarski materijal, nabavka broj OP-02/20 - NE OTVARATI»Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu ponuđača, kao i telefon i ime kontakt osobe.Ponude se dostavljaju najkasnije do 20.03.2020.godine do 12,00 sati.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JKP „Gradske pijace“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd. Postupak otvaranja obaviće se dana 20.03.2020. godine u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Broj ovlašćenja i ime predstavnika ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.
10. Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
11. Lica za kontakt: Lazar Cvijović, e-mail: nabavka@bgpijace.rs; faks: 011/6401-928

Vremenska prognoza
Clear sky
14 Beograd