fbpx
Skip to main content
pijaca123

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Foto: Profimedia/ilustracija
JKP Gradske pijace raspisuju poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV 06/20

1. Naziv naručioca: Javno komunalno preduzeće „Gradske pijace“ Beograd

2. Adresa naručioca: Živka Karabiberovića br. 3, Beograd

3. Internet stranica naručioca: www.bgpijace.rs

4. Vrsta naručioca: Javno preduzeće - lokalna samouprava.

5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

6. Vrsta predmeta: usluge.

7. Opis predmeta nabavke: Usluga održavanja liftova - ORN 50750000.

8. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti u elektronskom obliku sa internet stranice naručioca www.bgpijace.rs, kao i sa Portala javnih nabavki internet adresa www.portal.ujn.gov.rs

10. Podaci o nazivu, adresi i internet adresi državnog organa ili organizacije gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci:

Ponuđači mogu blagovremeno dobiti ispravne podatke o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada, na sledećim adresama: 

  • Poreske obaveze: Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Save Maškovića 3-5, Beograd; internet adresa www.poreskauprava.gov.rs
  • Zaštita životne sredine: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd, internet adresa www.merz.gov.rs.;
  • Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, Beograd; internet adresa www.minrzs.gov.rs.

11. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave na adresu:
JKP „Gradske pijace“ Beograd, Živka Karabiberovića 3, Beograd, zaključno sa 02.06.2020.  godine do 12,00 sati po lokalnom vremenu.
Ponuđači podnose ponudu u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, overenoj pečatom ponuđača, lično ili putem pošte na navedenu adresu. Koverat sa ponudom mora imati oznaku „Ponuda za javnu nabavku usluga broj JNMV 06/20: Usluga održavanja liftova – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte naznačiti naziv ponuđača, adresu, telefon i osobu za kontakt.

12. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JKP „Gradske pijace“ Beograd,  Živka Karabiberovića 3, Beograd, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 02.06.2020.  godine sa početkom u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno i može  prisustvovati svako zainteresovano lice.

13. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Predstavnici ponuđača koji žele da pored prisustva na otvaranju ponuda imaju pravo aktivnog učešća u istom, dužni su da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu na osnovu overenog i potpisanog punomoćja od strane ovlašćenog lica ponuđača, na memorandumu ponuđača, sa preciznim navođenjem obima ovlašćenja punomoćnika za preduzimanje određenih pravnih poslova ili pravnih radnji. Navedena punomoć se predaje Komisiji za javnu nabavku pre početka otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača ne dostavi navedeno punomoćje/ovlašćenje, predstavnik će biti tretiran kao opšta javnost i neće moći da aktivno učestvuje u postupku otvaranja. Ukoliko otvaranju ponuda prisustvuje zakonski zastupnik ponuđača, neophodno je da se kao takav legitimiše putem izvoda iz APR-a i ličnog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i dr.). Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni izvod iz APR-a, Komisija će pre početka otvaranja ponuda, izvršiti proveru podatka na sajtu Agencije za privredne registre.

14. Rok za donošenje odluke: Odluka u vezi sa ovom javnom nabavkom će biti doneta u roku od 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

15.  Lice za kontakt: Lazar Cvijović, Službenik za javne nabavke e-mail: nabavka@bgpijace.rs; faks: 011/6401-928

16. Ostale informacije:
Pravo učešća u postupku predmetne javne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. Iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama  („Sl.glasnik RS“ br. 124/12; br. 14/2015 i br.68/15) i dodatne uslove iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama  („Sl.glasnik RS“ br. 124/12; br. 14/2015 i br.68/15) predviđene konkursnom dokumentacijom.

Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem/podizvođačima, kao grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD društvo

Vremenska prognoza
Clear sky
26 Beograd