fbpx
Skip to main content
Gorica Marković

Poziv za podnošenje ponuda

Foto: Srbija Danas
Poziv za podnošenje ponuda 4169/4

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

JKP "GRADSKE PIJACE", ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, www.bgpijace.rs

2. Vrsta naručioca:

Javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke:

Otvoreni postupak

4. Predmet javne nabavke: Nabavka radova:

Hitne intervencije na objektima preduzeća JKP "Gradske pijace" - ORN 45330000, 45331100, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45351000, 45260000, 45421160, 45421000, 45431000

5. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci radova Hitne intervencije na objektima preduzeća JKP "Gradske pijace", doneće se primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".

U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, kao najpovoljnija će biti ocenjena ponuda ponuđača koji je ponudio dužu opciju ponude.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacije se dostavlja elektronskom poštom. Konkursna dokumentacija može se preuzeti i na internet stranici naručioca: www.bgpijace.rs i portalu Uprave za javne nabavke.

7. Način podnošenja ponuda i rok

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno ili putem pošte, na adresu: JKP "Gradske pijace", ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, sa napomenom:

Ponuda za javnu nabavku radova: Hitne intervencije na objektima preduzeća JKP "Gradske pijace", nabavka broj OP-07/20 - NE OTVARATI

Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu ponuđača, kao i telefon i ime kontakt osobe.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 16.09.2020.godine do 12,00 sati. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JKP "Gradske pijace", ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd. Postupak otvaranja obaviće se dana 16.09.2020. godine u 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno.

9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Broj ovlašćenja i ime predstavnika ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.

10. Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. Lica za kontakt:

Lazar Cvijović, e-mail: nabavka@bgpijace.rs; faks: 011/6401-928

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD društvo

Vremenska prognoza
Clear sky
13 Beograd