fbpx
Skip to main content
Pijaca

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: Usluga iznajmljivanja fizičkog i tehničkog obezbeđenja

Foto: Profimedia
JKP "Gradske pijace"

JKP “GRADSKE PIJACE“
Ul. Živka Karabiberovića br. 3
B E O G R A D
Broj: 3621/4
Beograd, 11.05.2018. godine

 

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: JKP „GRADSKE PIJACE“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, www.bgpijace.rs

Vrsta naručioca: Javno preduzeće

Vrsta postupka javne nabavke:Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke: Usluga iznajmljivanja fizičkog i tehničkog obezbeđenja pijaca  -  ORN:79710000

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Partija 1 - Ekonomski najpovoljnija ponuda; Partija 2 - Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacije se dostavlja elektronskom poštom. Konkursna dokumentacija može se preuzeti i na internet stranici naručioca: www.bgpijace.rs i portalu Uprave za javne nabavke.

Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno ili putem pošte, na adresu: JKP „Gradske pijace“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd, sa napomenom:
«Ponuda za javnu nabavku usluga: Usluga iznajmljivanja fizičkog i tehničkog obezbeđenja pijaca  OP- 05/18 - NE OTVARATI»
Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu ponuđača, kao i telefon i ime kontakt osobe.

Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na portalu javnih nabavki, odnosno najkasnije do 11.06.2018. godine  do 12,00 sati.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda

Ponude će se otvarati u prostorijama naručioca JKP „Gradske pijace“, ul. Živka Karabiberovića br. 3, 11000 Beograd.

Postupak otvaranja obaviće se  dana 11.06.2018. godine od 12,30 sati. Otvaranje ponuda je javno.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Pre početka otvaranja ponuda predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Broj ovlašćenja i ime predstavnika ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.

Rok za donošenje odluke
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lica za kontakt
Lazar Cvijović
E - mail adresa: nabavka@bgpijace.rs

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD beograd

SD kosovo

SD info

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD društvo

SD drug nije meta

Vremenska prognoza
Clear sky
14 Beograd