fbpx
Skip to main content
žurka

OVU VEST SRBI SU NAJVIŠE ČEKALI: Noćni provod se vraća, a pogledajte koja PRAVILA MORATE POŠTOVATI

Foto: Profimedia/ilustracija
Broj gra­đa­na ko­ji se mo­gu oku­pi­ti na jav­nom me­stu, u otvo­re­nom ili za­tvo­re­nom pros­to­ru, po­ve­ćan je sa 50 na du­plo vi­še, što po­sle vi­še me­se­ci pau­ze omo­gu­ća­va or­ga­ni­zo­va­nje proslava

Iz­me­nom na­red­be mi­ni­stra zdra­vlja Zla­ti­bo­ra Lo­n­ča­ra broj lju­di ko­ji se mo­že oku­pi­ti na jav­nom me­stu, u za­tvo­re­nom i otvo­re­nom pros­to­ru, po­ve­ćan je sa 50 na 100 gra­đa­na, uz pri­me­nu pre­ven­ti­v­nih me­ra za­šti­te od ko­ro­na­vi­ru­sa, kao što su no­še­nje za­šti­t­nih ma­ski i ru­ka­vi­ca.

Posle Zaječara, još jedno žarište u Srbiji: Zaraženi radnici u turskoj fabrici, nastavlja se testiranje zaposlenih

Posle Zaječara, još jedno žarište u Srbiji: Zaraženi radnici u turskoj fabrici, nastavlja se testiranje zaposlenih

Kon o odluci da se od danas u Srbiju ulazi bez negativnog testa na koronu: "Imaćemo više posla"

Kon o odluci da se od danas u Srbiju ulazi bez negativnog testa na koronu: "Imaćemo više posla"

Kako izgledaju granice danas: Svi koji uđu u Srbiju dobijaju ovo UPOZORENJE I SMERNICE

Kako izgledaju granice danas: Svi koji uđu u Srbiju dobijaju ovo UPOZORENJE I SMERNICE

Ovo zna­či da bi pa­ro­vi usko­ro mo­gli da or­ga­ni­zu­ju ma­nje sva­d­be do 100 zva­ni­ca ko­je su mo­ra­li da ot­ka­žu zbog epi­de­mi­je ko­ro­ne, a gra­đa­ni ra­zne pro­sla­ve, ro­đe­n­da­ne i kr­šte­nja, dok je ve­ći­na spla­vo­va i no­ć­nih klu­bo­va u pre­sto­ni­ci već na­ja­vi­la da po­či­nje s ra­dom po­če­t­kom ju­na.

Ve­n­ča­nja je do sa­da bi­lo mo­gu­će oba­vi­ti isklju­či­vo u slu­žbe­nim pros­to­ri­ja­ma op­šti­na i uz pri­su­stvo sve­ga pet oso­ba, uz mla­de­n­ce, ma­ti­ča­ra i ku­mo­ve, a svi no­ć­ni klu­bo­vi i spla­vo­vi bi­li su za­tvo­re­ni. Ali to se sa­da me­nja za­hva­lju­ći po­pu­šta­nju me­ra za­bra­ne oku­plja­nja.

Epi­de­mio­log i član kriz­nog šta­ba Pre­drag Kon obja­šnja­va da je po­ve­ća­nje do­zvo­lje­nog bro­ja lju­di na jav­nim sku­po­vi­ma bi­la za­jed­ni­č­ka odlu­ka stru­č­nja­ka, ko­ja je do­ne­ta zbog po­bo­lj­ša­nja si­tua­ci­je s ko­vi­dom 19 u ze­mlji.

- Sve što je do 100 lju­di, sve mo­že, uz po­što­va­nje me­ra opre­za, na­rav­no. Si­tua­ci­ja je ne­su­m­nji­vo po­vo­lj­na, ali ni­je još uo­bi­ča­je­na i pot­pu­no si­gu­r­na, pa i da­lje ima smi­sla spro­vo­di­ti odre­đe­ne me­re. Po­pu­šta se pos­te­pe­no, pr­vo smo po­ve­ća­li na 100 lju­di ka­ko bi­smo si­g­na­li­zi­ra­li da je si­tua­ci­ja znat­no bo­lja. S dru­ge stra­ne, ne mo­že­te ni odjed­nom sve da pu­sti­te, jer je oprez nu­žan, a po­se­b­no za sta­ri­je i hro­ni­č­ne bo­le­sni­ke, za ko­je je i da­lje po­že­lj­no da izbe­ga­va­ju sku­po­ve s vi­še lju­di u za­tvo­re­nom, ma­lom pros­to­ru. Odlu­ke će­mo me­nja­ti da­lje u za­vi­snos­ti od si­tua­ci­je - ka­zao je Kon.

Predrag Kon
Foto: Tanjug

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, u Sr­bi­ji se da­lje oče­ku­je izla­zak i pot­pu­no su­zbi­ja­nje epi­de­mi­je.

- Ula­zi­mo u 12. ne­de­lju i još de­se­tak da­na mo­že­mo da oče­ku­je­mo spo­ra­di­č­ne slu­ča­je­ve obo­lje­nja. Ek­sce­sne si­tua­ci­je kao što su bi­le u Vra­nju i Le­sko­v­cu mo­gu to da po­re­me­te, ali na­j­va­žni­je je da su br­zo sta­vlje­ne pod kon­tro­lu. Sve­mu se pri­stu­pa ozbi­lj­no i ne­pre­ki­d­no se vr­še te­sti­ra­nja ka­ko bi svi slu­ča­je­vi bi­li ot­kri­ve­ni na vre­me i au­to­mat­ski su­zbi­je­ni. Sva­ko mo­ra da na­sta­vi da pro­ce­nju­je so­p­stve­ni ri­zik, ia­ko će­mo mi epi­de­mio­lo­zi stal­no upo­zo­ra­va­ti - ka­zao je Kon.

Ve­ći­na pre­sto­ni­č­kih spla­vo­va i no­ć­nih klu­bo­va već je na­ja­vi­la da po­či­nje s ra­dom po­če­t­kom ju­na.

Epi­de­mio­log Bra­ni­slav Tio­do­ro­vić ra­ni­je je pre­po­ru­čio da bi sva­d­be tre­ba­lo odlo­ži­ti za po­lo­vi­nu na­red­nog me­se­ca jer će ta­da epi­de­mio­lo­ška si­tua­ci­ja bi­ti da­le­ko mi­r­ni­ja, ali i upo­zo­rio da se ne ra­ču­na na vi­še sto­ti­na gos­ti­ju.

- Ni­ko ni od na­ših su­se­da ni­je odjed­nom do­pu­stio ve­li­ki broj lju­di, svi su se ogra­ni­či­li na 50 do 100 lju­di. I da­lje će mo­ra­ti da se po­štu­ju me­re u smi­slu da u tom re­sto­ra­nu gde sla­ve pro­đu kroz de­zo­ba­ri­je­ru, da tu bu­du de­zi­n­fe­k­cio­na sred­stva, da ko­no­ba­ri no­se ma­ske i dru­go - re­kao je epi­de­miolog.

BUKNULO NOVO ŽARIŠTE U SRBIJI: Virus izbio među radnicima pozorišta

BUKNULO NOVO ŽARIŠTE U SRBIJI: Virus izbio među radnicima pozorišta

KORONA U SRBIJI JE KAPITULIRALA, ALI SADA NAM PRETI NOVA OPASNOST: Svakog dana sve više uboda, najviše u OVOM GRADU

KORONA U SRBIJI JE KAPITULIRALA, ALI SADA NAM PRETI NOVA OPASNOST: Svakog dana sve više uboda, najviše u OVOM GRADU

DVA METRA RASTOJANJA I U VODI: Evo kako će izgledati KUPANJE ove godine i koje se mere MORAJU POŠTOVATI

DVA METRA RASTOJANJA I U VODI: Evo kako će izgledati KUPANJE ove godine i koje se mere MORAJU POŠTOVATI

U Kraljevu počelo TESTIRANJE NA VIRUS na lični zahtev građana: OVO je procedura koja se mora ispoštovati

U Kraljevu počelo TESTIRANJE NA VIRUS na lični zahtev građana: OVO je procedura koja se mora ispoštovati

NAJNOVIJI PODACI KRIZNOG ŠTABA: U Srbiji 105 novih slučajeva zaraze, za 24 sata BEZ PREMINULIH od korona virusa

NAJNOVIJI PODACI KRIZNOG ŠTABA: U Srbiji 105 novih slučajeva zaraze, za 24 sata BEZ PREMINULIH od korona virusa

 

SD društvo

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD beograd

Vremenska prognoza
Clear sky
2 Beograd