fbpx
Skip to main content
Patrijarh Pavle

PATRIJARH PA­VLE SPA­VAO U ŠTA­LI, A SO­BU DAO IRINEJU: Po­gla­var otkrio kako je sreo SVECA KOJI JE HODAO ZEMLJOM!

Foto: Profimedia
Ak­tue­l­ni po­gla­var SPC ot­krio je šta ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti svom pret­hod­ni­ku, ali i šta su o Pa­vlu go­vo­ri­li "zli lju­di" dok je bio na položaju

- Skro­m­nost je ka­ra­k­te­ri­sti­ka ži­vo­ta pa­tri­ja­r­ha Pa­vla. Ne mo­gu ni­kad da za­bo­ra­vim da mi je, kad sam po­se­tio ma­na­stir Ra­ču, ustu­pio svo­ju so­bu, a on je oti­šao da spa­va u šta­li - re­kao je pa­tri­ja­rh Iri­nej u be­se­di u Ku­ća­n­ci­ma kod Do­njeg Mi­ho­lj­ca, rod­nom me­stu pa­tri­ja­r­ha Pa­vla.

Iri­nej je tu u su­bo­tu osve­štao ob­no­vlje­ni Hram Sve­tih apos­to­la Pe­tra i Pa­vla, gde je po­ko­j­ni pa­tri­ja­rh Pa­vle kr­šten.

RUSI GRADE TESLIN TORANJ NA RTNJU: Na MISTIČNOJ PLANINI će izvoditi eksperimente NAJVEĆEG SRBINA

RUSI GRADE TESLIN TORANJ NA RTNJU: Na MISTIČNOJ PLANINI će izvoditi eksperimente NAJVEĆEG SRBINA

CELA SRBIJA JE PLAKALA: U Aleksincu je pre 30 godina stradao 91 rudar, tela su mesec dana izvlačena iz jame

CELA SRBIJA JE PLAKALA: U Aleksincu je pre 30 godina stradao 91 rudar, tela su mesec dana izvlačena iz jame

REBUS KOJI SVIMA ZADAJE GLAVOBOLJU! Ako uspete da rešite ovu ZAGONETKU - SVAKA VAM ČAST

REBUS KOJI SVIMA ZADAJE GLAVOBOLJU! Ako uspete da rešite ovu ZAGONETKU - SVAKA VAM ČAST

- On je me­ni go­di­nu da­na bio pro­fe­sor u Pri­zre­n­skoj bo­go­slo­vi­ji. Kad sam na­kon ne­kog vre­me­na po­se­tio ma­na­stir Ra­ču, bi­la je ma­na­sti­r­ska sla­va i bi­lo je mno­go na­ro­da. On je me­ni, svom đa­ku, dao svo­ju so­bu, a on je pres­pa­vao u šta­li, sa jed­nim će­be­tom je ta­ko pro­veo noć. Jed­na izu­ze­t­na li­č­nost na­še­ga vre­me­na. Nje­go­ve re­či su pos­ta­le po­slo­vi­ce za naš na­rod. I de­ca u Beo­gra­du po­na­vlja­ju "bu­di­mo lju­di", a to je ono što od nas tra­ži i cr­kva i je­va­n­đe­lje i sam Go­spod naš ko­ji nas je stvo­rio - re­kao je pa­tri­ja­rh Iri­nej i pod­se­tio da je pa­tri­ja­rh Pa­vle ži­veo ži­vo­tom obi­č­nih pros­tih lju­di.

Pa­tri­ja­rh Iri­nej je ista­kao da je pa­tri­ja­rh Pa­vle čo­vek ovo­ga vre­me­na, ali i čo­vek ko­ji je bio iznad vre­me­na, ko­ji je od mo­men­ta kad se za­mo­na­šio do po­sled­njeg da­na ži­vo­ta ostao isti i pro­vo­dio iste pri­n­ci­pe.

- Ono što ga po­se­b­no kra­si je smi­re­nost. To je jed­na do­bro­ta ko­ja je sa­mo­svoj­stve­na lju­di­ma Bo­ž­jim. I tu do­bro­tu su svi ose­ća­li. Svi su že­le­li da ču­ju reč nje­go­vu, a nje­go­va skro­m­nost je pri­mer za sve nas. On se ugle­dao na sve­te apos­to­le, či­je ime i no­si, kao i što su se apos­to­li ugle­da­li na svo­ga uči­te­lja Spa­si­te­lja Hri­sta. To što je nau­čio i sa­znao ni­je bi­la sa­mo teo­ri­ja, to ni­su bi­le nje­go­ve re­či, to je bio nje­gov ži­vot - re­kao je Iri­nej.

Patrijarh Irinej
Patrijarh Irinej
Foto: Profimedia

On je na­gla­sio da se mno­ge re­či pa­tri­ja­r­ha Pa­vla stal­no po­na­vlja­ju, a ko­li­ko je bio uva­ža­van, ne sa­mo u Beo­gra­du već i na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, gde je pro­veo 35 go­di­na, na­j­bo­lje se vi­de­lo na dan nje­go­ve sa­hra­ne, kad je go­to­vo či­tav Beo­grad do­šao da ga ispra­ti.

- Tu se po­ka­za­lo ko­li­ko je nje­go­vo ime pri­vla­č­no bi­lo za lju­de. Ma­da dok je bio na po­lo­ža­ju na kom je bio, bi­lo je mno­go zlih lju­di ko­ji su mu pri­pi­si­va­li mno­ge oso­bi­ne ko­je su bi­le da­le­ko od nje­ga. Pa­tri­ja­rh Pa­vle je uvek go­vo­rio da zlo ni­kad do­bro do­ne­ti ne­će, i ne mo­že. Da izvu­če­mo po­ru­ku da zlo ne mo­že da osta­ne tra­j­ni po­re­dak i od­nos me­đu lju­di­ma - za­klju­čio je Iri­nej.

Pa­tri­ja­rh Iri­nej je re­kao da na­rod sva­kod­ne­v­no po­se­ću­je i ce­li­va grob pa­tri­ja­r­ha Pa­vla u ma­na­sti­ru Ra­ko­vi­ca, pri­pa­li sve­ću i po­mo­li mu se jer ga mno­gi sma­tra­ju za sve­tog čo­ve­ka cr­kve.

patrijarh Pavle
Foto: Profimedia

- Kad će to cr­kva uči­ni­ti, to pre­pu­šta­mo Bo­gu i pri­li­ka­ma, ali za na­rod je on sve­ti pa­tri­ja­rh sr­p­ski Pa­vle i osta­će ta­kav i u na­sle­đe na­šem na­ro­du. Li­č­nost kao što je bio pa­tri­ja­rh Pa­vle je li­č­nost ko­ja je po­tre­b­na i ko­ju že­le na­ro­di. I kad bi­smo ima­li vi­še ta­kvih lju­di, si­gu­r­no bi dru­k­či­je sta­nje bi­lo i u sve­tu i kod nas - re­kao je pa­tri­ja­rh Iri­nej.

PITANJE NA KONTROLNOM O SVETOM JOVANU DIGLO SRBIJU NA NOGE! Odgovor pokrenuo LAVINU KOMENTARA! (FOTO)

PITANJE NA KONTROLNOM O SVETOM JOVANU DIGLO SRBIJU NA NOGE! Odgovor pokrenuo LAVINU KOMENTARA! (FOTO)

Neopevani HEROJI Prvog svetskog rata: Vojvode Stepanović i Bojović su od države TRAŽILI samo JEDNU STVAR! (FOTO/VIDEO)

Neopevani HEROJI Prvog svetskog rata: Vojvode Stepanović i Bojović su od države TRAŽILI samo JEDNU STVAR! (FOTO/VIDEO)

NAJVEĆA TAJNA KRALJA ALEKSANDRA: Na grudima je imao nešto čega su se svi GADILI, krio je DO SMRTI (FOTO)

NAJVEĆA TAJNA KRALJA ALEKSANDRA: Na grudima je imao nešto čega su se svi GADILI, krio je DO SMRTI (FOTO)

OVIH ŠEST STVARI O SLAVI MORATE DA ZNATE: Najvažniji praznik kod Srba ima DUBOKO ZNAČENJE

OVIH ŠEST STVARI O SLAVI MORATE DA ZNATE: Najvažniji praznik kod Srba ima DUBOKO ZNAČENJE

"DOK SAM DRŽAO POMEN, NA ŠTAPU MI SE UKAZALA SVETLOST!" Sa groba PATRIJARHA PAVLA čovek otkrio ČUDO!

"DOK SAM DRŽAO POMEN, NA ŠTAPU MI SE UKAZALA SVETLOST!" Sa groba PATRIJARHA PAVLA čovek otkrio ČUDO!

BONUS VIDEO: JEDINSTVENI SLUČAJ U SVETU: Upoznajte čoveka koji je tokom svog života bio i MALI ČOVEK i DŽIN (VIDEO)

 

+ Pošalji komentar 1 Pogledaj sve komentare
Petko's picture

Petko

Irinej je spas za srpski narod,steta sto nije bio poglavar od 1991 do 2000.Pavle je za vreme od 2014-te.

0 | 1

SD društvo

SD kosovo

SD info

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD beograd

Vremenska prognoza
Mist
-4 Beograd