fbpx
Skip to main content
Beška, forenzika

JEZIVO! Zolika najavio ubistvo svoje bivše žene preko Fejsbuka - šokantni detalji tragedije u Beškoj

Foto: SD/Ilustracija/Printscreen/Društvene mreže
Po­zna­ni­ci Zo­li­ke Ho­li­ka, osu­m­nji­če­nog da je ko­li­ma na­me­r­no ubio bi­v­šu že­nu Ja­smi­nu, ka­žu da je na dru­štve­nu mre­žu pos­ta­vljao ču­d­ne sli­ke i komentare

Zo­li­ka Ho­lik (49) iz Be­ške, uha­p­šen zbog su­m­nje da je u pe­tak ubio bi­v­šu že­nu Ja­smi­nu Ho­lik (47), ko­ju je pre­ga­zio ko­li­ma, a po­tom je mr­tvu uba­cio u ko­la i od­neo ku­ći, na­go­ve­stio je na Fej­s­bu­ku da će po­či­ni­ti zlo­čin.

POPILA ŽIVU SODU ZBOG SINOVLJEVOG ZLOČINA: Majka Zaječarca koji je brutalno izbo čoveka se odlučila na samoubistvo

POPILA ŽIVU SODU ZBOG SINOVLJEVOG ZLOČINA: Majka Zaječarca koji je brutalno izbo čoveka se odlučila na samoubistvo

"DOBRO SMO, SVE JE DOBRO" Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon prebacivanja u kućni pritvor

"DOBRO SMO, SVE JE DOBRO" Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon prebacivanja u kućni pritvor

UŽAS U BEČU: Srbin pronađen mrtav u izgorelom stanu, komšije sumnjaju da se sam zapalio

UŽAS U BEČU: Srbin pronađen mrtav u izgorelom stanu, komšije sumnjaju da se sam zapalio

Pre­ma re­či­ma nje­go­vih po­zna­ni­ka, on je pre izve­snog vre­me­na na Fejs oka­čio sli­ku tri pre­vr­nu­te šo­lje od ka­fe uz ko­men­tar: „Tri šo­lje, tri bi­v­še že­ne“. Oči­gled­no je da je hteo da ka­že da ga­ji ne­tr­pe­lji­vost pre­ma tim že­na­ma i da že­li da s nji­ma za­vr­ši - pri­ča­ju šo­ki­ra­ni po­zna­ni­ci osu­m­nji­če­nog i do­da­ju:

- Po­tom je oka­čio sli­ku ne­ke hra­ne i na­pi­sao: „Ru­čak u Pa­din­skoj ske­li“. To nas je sve aso­ci­ra­lo na za­tvor u Pa­din­skoj ske­li, gde je on sa­da i za­vr­šio. Uo­p­šte ni­je isklju­če­no da je on na­ja­vlji­vao zlo­čin, sa­mo to ni­ko ni­je shva­tio.

Vi­deo ga meštanin

Pod­se­ti­mo, Zo­li­ka i Ja­smi­na ni­su ži­ve­li za­jed­no dve go­di­ne, po­što ga je ona na­pu­sti­la zbog vi­še­go­di­šnjeg ma­l­tre­ti­ra­nja. Utvr­đe­no je da je Zo­li­ka u pe­tak ra­no uju­tru sa­če­kao da Ja­smi­na, ko­ja se pre­se­li­la kod ma­j­ke, kre­ne na po­sao. Ta­da se za­le­teo na nju ko­li­ma, ubio je, sta­vio u au­to i odve­zao ku­ći, oda­kle je po­sle dva sa­ta po­zvao Ja­smi­ni­nu ma­j­ku, pa po­li­ci­ju i sao­p­štio im šta je ura­dio.

- Ni­ko ni­šta ni­je čuo, ne­ma tra­go­va ko­če­nja, ni kr­vi, ali je­dan ko­m­ši­ja je vi­deo ka­ko ne­ki mu­ška­rac uba­cu­je ne­što u ko­la, mo­žda je to bio Zo­li­ka - na­vo­di ko­m­ši­ja i do­da­je:

- Ne­sre­ć­na že­na ni­je ima­la ni 40 ki­la, a on bi­ta­n­ga ima 150. Nju bi bi­ci­kl mo­gao da obo­ri, a ne ma­ni­jak ko­ji ju je ce­log ži­vo­ta tu­kao i ma­l­tre­ti­rao. Ne­ko­li­ko pu­ta smo je i vi­de­li mo­dru, ali bi se uvek vra­ća­la lu­da­ku. Pre dve go­di­ne je re­ši­la da mu se vi­še ni­kad ne vra­ti i vi­di­te šta je na­pra­vio.

Pra­tio ju je danima

Ka­ko sa­zna­je­mo, utvr­đe­no je da je zlo­čin pla­ni­ran, kao i da je Ho­lik da­ni­ma pra­tio bi­v­šu su­pru­gu ka­ko bi rea­li­zo­vao svoj pa­kle­ni plan.

- Ka­da je vi­deo da je iza­šla iz ku­će, sa­če­kao je da od­ma­k­ne ne­kih 50 me­ta­ra. Do­dao je gas i uda­rio je s le­đa. No­sio ju je na hau­bi ne­kih de­se­tak me­ta­ra, a po­tom je uko­čio i Ja­smi­na je pa­la na put - ka­že sa­go­vor­nik i do­da­je:

- Na­si­l­nik ju je ta­da i pre­ga­zio i mi­r­no iza­šao iz au­ta i uba­cio nje­no te­lo na za­d­nje se­di­šte. Od­neo ju je u ku­ću, gde su ži­ve­li pre ra­zvo­da, i mr­tvu je sta­vio u kre­vet.

- Ubio sam je! Do­veo sam je u na­šu ku­ću i sta­vio u naš kre­vet, jer ona tu pri­pa­da, tu joj je me­sto - na­vod­no je re­kao Ho­lik po­sle ha­p­še­nja.

Vremenska prognoza
Clear sky
5 Beograd