fbpx
Skip to main content
Maja Gojković

MA­JA GOJKOVIĆ IZA­ŠLA IZ BOLNICE! Predsednica Skupštine Srbije nastavlja oporavak kod kuće

Foto: Profimedia
Pr­va da­ma par­la­men­ta do­bro se ose­ća, ali se sta­nje i da­lje pra­ti.

Za­sad ni­je usta­no­vlje­no zašto se one­sve­sti­la, ali se pre­t­pos­ta­vlja da je to zbog napornog posla, stresa i umora.

Pred­sed­ni­ca Sku­p­šti­ne Sr­bi­je Ma­ja Go­j­ko­vić iza­šla je iz bo­l­ni­ce, gde je bi­la sme­šte­na na­kon što joj je na­glo po­zli­lo u ne­de­lju pred po­la­zak u Beo­grad na sed­ni­cu Glav­nog od­bo­ra SNS.

Pr­va da­ma par­la­men­ta se, ka­ko se sa­zna­je, ose­ća sa­da do­bro ali, pre­ma pre­po­ru­ci le­ka­ra, na­sta­vlja oporavak kod kuće.

NIJE SALE LUD: Đorđevića BOLI glava pred duel sa Portorikom, a sve zbog ovoga! (VIDEO)

NIJE SALE LUD: Đorđevića BOLI glava pred duel sa Portorikom, a sve zbog ovoga! (VIDEO)

IZAŠLA JE NOVA LISTA: Srbija je NAJVEĆI favorit za OSVAJANJE SP! Znate li ko je još PRETEKAO Amere!

IZAŠLA JE NOVA LISTA: Srbija je NAJVEĆI favorit za OSVAJANJE SP! Znate li ko je još PRETEKAO Amere!

OVO VAM JE PROMAKLO: Burusis krenuo na Bjelicu, a onda mu je SRPSKI as u tunelu objasnio neke stvari! (VIDEO)

OVO VAM JE PROMAKLO: Burusis krenuo na Bjelicu, a onda mu je SRPSKI as u tunelu objasnio neke stvari! (VIDEO)

Uko­li­ko se sta­nje pot­pu­no sta­bi­li­zu­je, ni­je isklju­če­no da se Go­j­ko­vi­će­va od po­ne­de­lj­ka vra­ti po­slov­nim oba­ve­za­ma.

Odmor

- Ma­ja je u uto­rak iza­šla iz Kli­ni­č­kog cen­tra Sr­bi­je (KCS). Sa­da je kod ku­će u No­vom Sa­du, od­ma­ra se. Do­bro se ose­ća, ali se sta­nje i da­lje pra­ti. Le­ka­ri, nai­me, za­sad ni­su usta­no­vi­li za­što je izgu­bi­la sve­st, pre­t­pos­ta­vlja se da je zbog stre­sa i pre­mo­ra. Ali ni­je bi­lo ni­ma­lo be­za­zle­no. Pos­to­ja­la je mo­gu­ć­nost šlo­ga, ali je br­zom rea­k­ci­jom spre­čen. Sve se de­ša­va­lo u ne­de­lju ka­da je kre­nu­la na sed­ni­cu GO SNS u Beo­gra­du. Ona ka­že da se uo­p­šte ne se­ća ka­da je i ka­ko pa­la. Uzrok što joj je po­zli­lo ni­je, ka­ko su ne­ki u jav­nos­ti na­vo­di­li, na­gli skok še­će­ra u kr­vi - pri­ča izvor.

Plan

Go­j­ko­vi­će­va, ka­ko do­da­je, oče­ku­je da već sle­de­će se­d­mi­ce do­đe u Sku­p­šti­nu, ako opo­ra­vak bu­de te­kao po pla­nu.

Mali Marko je imao NEOBIČNO PITANJE za Vučića u Budimpešti, a onda je predsednikov odgovor oduševio sve! (FOTO)

Mali Marko je imao NEOBIČNO PITANJE za Vučića u Budimpešti, a onda je predsednikov odgovor oduševio sve! (FOTO)

"Nikada ne zaboravite SRPSKI I ĆIRILICU, uvek BESKRAJNO VOLITE Srbiju!" Predsednik Vučić obišao naše đake u Budimpešti (FOTO/VIDEO)

"Nikada ne zaboravite SRPSKI I ĆIRILICU, uvek BESKRAJNO VOLITE Srbiju!" Predsednik Vučić obišao naše đake u Budimpešti (FOTO/VIDEO)

"HEJTERI, HVALA ŠTO STE ME SLALI DOĐAVOLA" Skot iz Beograda poslao poruku ljudima koji su mu ostavljali pogrdne komentare na tviteru

"HEJTERI, HVALA ŠTO STE ME SLALI DOĐAVOLA" Skot iz Beograda poslao poruku ljudima koji su mu ostavljali pogrdne komentare na tviteru

- Ona je do­bro ra­spo­lo­že­na, slu­ša le­ka­re i ve­ru­je da će u po­ne­de­ljak bi­ti na po­slu - na­vo­di sa­go­vor­nik.

Pred­sed­ni­ci par­la­men­ta je po­zli­lo u ne­de­lju, pa je pri­mlje­na u Ur­gen­t­ni cen­tar u No­vom Sa­du, oda­kle je upu­će­na na KCS u Beo­grad na da­lja kli­ni­č­ka ispi­ti­va­nja. Po­sle dva da­na pu­šte­na je na ku­ć­no le­če­nje.

Vu­či­će­va poseta

Pred­sed­nik Sr­bi­je i SNS Ale­k­san­dar Vu­čić pr­vi je u ne­de­lju uve­če sao­p­štio da je Go­j­ko­vi­će­voj po­zli­lo.

Aleksandar Vučić
Tanjug/​Filip Krainčanić

- Ja­vi­li su mu za­što ne­će do­ći da sed­ni­cu GO.

On ju je po­se­tio čim se sed­ni­ca za­vr­ši­la, po­že­leo joj brz opo­ra­vak - na­vo­di sa­go­vor­nik.

 

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD info

SD kosovo

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD region

SD vojvodina

SD beograd

SD društvo

SD drug nije meta

Vremenska prognoza
Pretežno vedro
15 Beograd