fbpx
Skip to main content
Zemljotres u Petrinji

POTPUNA APOKALIPSA! Poplave, potresi, klizišta, nuklearne nesreće, 15 katastrofa koje prete Hrvatskoj

Foto: Reuters
MUP je u svom dokumentu analizirao i neke aktuelne nepogode poput pandemije, poplava, potresa i klizišta, ali i one koje su "zaboravljene" - industrijske i nuklearne nesreće i zagađenje mora

Hrvatsku su prošle godine pogodile dve katastrofe - pandemija korona virusa i potresi. Pandemija još traje, a posledice potresa će se još godinama sanirati. Hrvati se često bore i s požarima, poplavama, klizištima… no to su samo neke od katastrofa koje im prete.

NASTAVLJA SE RAST OBOLELIH: U Hrvatskoj broj pozitivnih ponovo premašio 1.000, preminulo 26 pacijenata

NASTAVLJA SE RAST OBOLELIH: U Hrvatskoj broj pozitivnih ponovo premašio 1.000, preminulo 26 pacijenata

"NASELJE MORAMO NAPRAVITI ZA MESEC DANA" Gradonačelnik Petrinje o obnovi nakon serije zemljotesa

"NASELJE MORAMO NAPRAVITI ZA MESEC DANA" Gradonačelnik Petrinje o obnovi nakon serije zemljotesa

JOŠ JEDAN SRAMAN POTEZ CRNE GORE: Mural sa likom Amfilohija biće uklonjen naredne sedmice?

JOŠ JEDAN SRAMAN POTEZ CRNE GORE: Mural sa likom Amfilohija biće uklonjen naredne sedmice?

U MUP-ovom dokumentu "Procena rizika od katastrofa za RH iz 2019." obrađeno je 15 pretnji te je procenjen rizik od njih na području cele Hrvatske i svake od županija.

Za svaku moguću od 15 katastrofa izrađeni su scenariji, a za svaki od njih je, s obzirom na nivo verovatnosti i posledica, izračunat određen nivo rizika od četiri moguća: nizak, umeren, visok i vrlo visok rizik.

1. Bolest biljaka

Scenario: unos i širenje zlatne žutice vinove loze na području Vukovarsko-srijemske županije. Najverovatniji događaj: sprovođenje svih mera i stavljanje bolesti pod kontrolu. Događaj s najgorim mogućim posledicama: širenje bolesti i propadanje vinograda u katastrofalnim razmerama. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: umereni rizik za celu Hrvatsku.

2. Bolesti životinja

Scenario: unos i širenje uzročnika bolesti slinavke i šapa na području RH. Najverovatniji neželjeni događaj: pojava slinavke i šapa u zoni opasnosti izvan teritorije RH. Sprovođenjem mera kontrole smanjuje se ili onemogućuje dalje širenje bolesti. Događaj s najgorim mogućim posledicama: slinavka i šapa potvrđena na životinjama na teritoriji RH i epidemija se širi. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: nizak rizik za celu RH.

3. Ekstremne temperature

Scenario: Pojava toplotnih talasa na području Zagreba. Najverovatniji neželjeni događaj: toplotni talas uzrokovan klimatskim promenama nastaje naglo bez prethodnih najava. Događaj s najgorim mogućim posledicama: Maksimalne dnevne temperature vazduha iznad 37,1°C u trajanju od najmanje četiri dana. Najverovatniji scenario: umeren rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik. Za celu RH visok rizik od ove katastrofe.

4. Epidemije i pandemije

Scenario: pandemija influence na području cele RH. Najverovatniji neželjeni događaj: epidemija bi mogla trajati najmanje devet nedelja i od gripa i njegovih komplikacija umire 860 osoba (smrtnost od 0,01%). Događaj s najgorim mogućim posledicama: Prvi oboleli od pandemijskog gripa u Hrvatskoj posledica je unosa virusa gripa koji je već neko vreme prisutan u Aziji. Obolelo je 30% stanovništva za trajanja epidemije. Od gripa i komplikacija u devet nedelja umrlo je ukupno 2.580 od svih obolelih osoba (smrtnost od 0,2%). Najverovatniji scenario: visok rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik. Za celu Hrvatsku visok rizik od ove pretnje.

5. Industrijske nesreće

Scenario: industrijske nesreće na području postrojenja za frakiranje Ivanić-Grad. Najverovatniji neželjeni događaj: eksplozija na lokaciji vagon-punilišta. Događaj s najgorim mogućim posledicama: ispuštanje propana iz jednog rezervoara na lokaciji rezervoarskog prostora propana te ispuštanje cele količine propana. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik.

6. Poplave

Scenario: poplave na vodnom području Dunava i Kupe kod Karlovca. Najverovatniji neželjeni događaj: zbog izlivanja Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre poplavljene su velike poljoprivredne i šumske površine i brojni objekti u naseljima. Poplavljeno je više lokalnih saobraćajnica. Događaj s najgorim mogućim posledicama: iznadprosečna količina padavina u kratkom razdoblju, tlo i nasipi posve su zasićeni vodom te izuzetno duga linija obrane od poplava i pritisak desnih pritoka reke Save iz BiH za posledicu imaju poplavu velikih razmera. Najverovatniji scenario: vrlo visok rizik. Najgori mogući scenario: visok rizik. Vrlo visok rizik za većinu Hrvatske. Umeren je u Istarskoj i Zadarskoj županiji, a visok u Primorsko-goranskoj, Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Požeško-slavonskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i u Gradu Zagrebu.

7. Potres

Scenario: podrhtavanje tla u Zagrebu uzrokovano potresom. Najverovatniji neželjeni događaj: verovatnost događaja je 10 posto u 10 godina. Događaj odgovara potresnom delovanju (opterećenju) za proveru graničnog stanja upotrebljivosti, a pri tome konstrukcija mora biti projektovana i izvedena tako da se odupre potresnom delovanju bez pojave oštećenja i njima pridruženih ograničenja upotrebe (mali troškovi oporavka). Događaj s najgorim mogućim posledicama: verovatnost događaja je 10 posto u 50 godina. Ovaj događaj odgovara potresnom delovanju (opterećenju) za proveru graničnog stanja nosivosti, a pri tome konstrukcija mora biti projektovana i izvedena tako da se odupre proračunskom potresnom delovanju uz ograničena oštećenja, ali bez lokalnog ili globalnog rušenja zadržavajući konstrukcijsku celovitost i preostalu nosivost nakon potresa. Najverovatniji scenario: visok rizik.

Najgori mogući scenario: umeren rizik. U većini Hrvatske je vrlo visok rizik od potresa, umeren je u Vukovarsko-srijemskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a visok u Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Istarskoj županiji.

8. Požari

Scenario: požari rastinja na otvorenom prostoru. Najverovatniji neželjeni događaj: u načelu se događa svake godine. Tokom sušnih razdoblja i leti u priobalju nastaje više istovremenih požara rastinja. Događaj s najgorim posledicama: ovakav scenario događa se svakih 20-ak godina. Ekstremni meteorološki uslovi (jak vetar, visoka temperatura, suša, udari groma) pogoduju razvoju više istovremenih požara rastinja u priobalju. Požari mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu (kampovi) te je potrebna evakuacija stanovništva, turista i imovine i njihovo zbrinjavanje na sigurna mesta. Mestimično je ugrožena infrastruktura. Najverovatniji scenario: umereni rizik. Najgori mogući scenario: visok rizik. Vrlo visok rizik od požara je u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. Visok rizik je u Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji dok je u ostalim županijama taj rizik umeren ili nizak.

9. Sneg i led

Scenario: saobraćajni i energetski kolaps u gorskoj Hrvatskoj uzrokovan snegom i ledom. Najverovatniji neželjeni događaj: jake padavine u obliku snega stvaraju visok snežni pokrivač izazvavši saobraćajni i energetski kolaps. Događaj s najgorim mogućim posledicama: zbog razmerno velike količine kiše koja pada na hladnu podlogu, naslage leda dosežu debljinu i do nekoliko centimetara. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: visok rizik. Vrlo visok rizik od ove pretnje postoji u Pirmorkso-goranskoj županiji, a u ostalim delovima RH je umeren ili nizak.

10. Suša

Scenario: suša na području Osječko-baranjske županije. Najverovatniji neželjeni događaj: nedostatak padavina u zimskom, prolećnom i letnjem razdoblju uz visoke temperature tokom jula i avgusta negativno se odražava na rast i razvoj ratarskih kultura. Događaj s najgorim mogućim posledicama: veći poremećaji u snabdevanju hrane uzrokuju suša i visoke temperature koje u velikoj meri utiču na prinos najvažnijih poljoprivrednih kultura. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik. U Primorskoj-goranskoj županiji i Zagrebu rizik od suše je nizak, a u ostaloj Hrvatskoj umeren.

11. Slanost zemljišta

Scenario: slanost tla u dolini Neretve. Najverovatniji neželjeni događaj: uobičajena hidrološka suša u vegetacijskom razdoblju i zbog manjka padavina. Događaj s najgorim posledicama: kombinacija pojačane intruzije soli u podzemne i površinske vode i poljoprivredna tla u dolini Neretve zbog hidrološke suše u vegetacijskom razdoblju. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: nizak rizik. Dubrovčako-neretvanska županija ima visok rizik od te katastrofe, a Zadarska i Istarska županija umeren rizik. Ostali delovi RH imaju nizak rizik.

12. Nuklearne nesreće

Scenario: vanredni događaj u Nuklearnoj elektrani Krško. Najverovatniji neželjeni događaj: zbog vremenske nepogode NE Krško ostaje bez napajanja. Pritisak u zaštitnoj zgradi postupno raste pa se 10 sati nakon oštećenja jezgre započinje s kontrolisanim ispuštanjem njenog sadržaja u životnu sredinu. Događaj s najgorim mogućim posledicama: ispuštanje iz zaštitne zgrade u životnu sredinu nije kontrolisano pa zbog toga u sredinu dospevaju znatno veće količine radioaktivnih materija. Najverovatniji scenario: umeren rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik. Umeren je rizik od ove pretnje za celu RH.

13. Radiološke nesreće

Scenario: opasan radioaktivni izvor izvan regulatorne kontrole. Najverovatniji neželjeni događaj: nepropisni popravak krova industrijske zgrade s radiokativnim gromobranom. Događaj s najgorim mogućim posledicama: iz starog medicinskog uređaja izvadi se radioaktivni izvor i vrati proizvođaču, ali taj uređaj se potom odveze u skladište otpadnog metala iako je i dalje izvor radioaktivnosti. Najvverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori moguć scenario: umeren rizik. Za celu RH umeren rizik.

14. Klizišta

Scenario: pojava masovnih klizišta. Najverovatniji neželjeni događaj: velike padavine prouzrokovale su pokretanje 50-ak klizišta kakva su se na području Sisačko-moslavačke županije aktivirala 13. marta 2018. Događaj s najgorim posledicama: aktivacija klizišta kao u severozapadnoj Hrvatskoj 2013. Najverovatniji scenario: visok rizik. Najgori mogući scenario: visok rizik. Vrlo visok rizik u Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu, a u ostalim delovima RH visok i umeren.

15. Zagađenje mora

Scenario: iznenadno veće zagađenje mora uljem s plovnih objekata. Najverovatniji neželjeni događaj: u količini od 5 do 500 m³ radi oštećenja trupa tankera kakvo se dogodilo u blizini naftnog terminala JANAF u Omišlju. Događaj s najgorim mogućim posledicama: iznenadno zagađenje mora uljem količine veće od 500 m³ u blizini ostrva Palagruže, nakon sudara tankera i teretnog broda za rasuti teret. Najverovatniji scenario: nizak rizik. Najgori mogući scenario: umeren rizik. Umeren rizik za celu obalu RH.

SD region

SD kosovo

SD info

SD izbori 2020

SD hronika

SD svet

SD sirija

SD naoružanje

SD vojvodina

SD srpska istorija

SD beograd

SD društvo

Vremenska prognoza
Pretežno oblačno
-2 Beograd