fbpx
Skip to main content
Čaj

BLAGO ZA ORGANIZAM: Pet razloga zbog kojih ćete jedva čekati da popijete ČAJ OD HIBISKUSA!

Foto: Profimedia
Do­bro zdra­vlje i vi­t­ka li­ni­ja!

Čaj od hibiskusa podstiče gu­bi­tak ki­lo­gra­ma, pa je če­sto sa­stav­ni deo pre­pa­ra­ta za tu na­me­nu. Ubr­za­će me­ta­bo­li­zam, po­mo­ći u raz­gra­d­nji uglje­nih hi­dra­ta, ma­sno­ća i ubla­ži­ti ose­ćaj gladi.

EVO koliko možete da zaradite u 2020. ukoliko izdajete stan u Novom Sadu

EVO koliko možete da zaradite u 2020. ukoliko izdajete stan u Novom Sadu

Začin koji nas čini lepšim: Kurkuma briše podočnjake, evo i kako

Začin koji nas čini lepšim: Kurkuma briše podočnjake, evo i kako

ČUDOTVORNA MOĆ BELOG LUKA: Najjači NARODNI LEK za sve bolesti! Evo ŠTA sve LEČI!

ČUDOTVORNA MOĆ BELOG LUKA: Najjači NARODNI LEK za sve bolesti! Evo ŠTA sve LEČI!

Otkrivamo: Šta je MALIGNA HIPERTENZIJA i kako je sprečiti?

Otkrivamo: Šta je MALIGNA HIPERTENZIJA i kako je sprečiti?

Cvet hi­bis­ku­sa ko­ri­sti se od dav­ni­na zbog svo­jih izu­ze­t­no le­ko­vi­tih svoj­sta­va. Čaj od ove bi­lj­ke sa­dr­ži li­mu­n­sku ki­se­li­nu i ki­se­li­nu hi­bis­ku­sa. Osim to­ga, u nje­mu se na­la­ze sna­žni an­tio­k­si­dan­si an­to­ci­ja­ni, fla­vo­noi­di, pe­k­tin i fi­tos­te­rol, a svi ti ele­men­ti su va­žni za zdra­vlje lju­d­skog or­ga­ni­z­ma.

U ne­što ma­njim ko­li­či­na­ma u ovom na­pi­t­ku mo­gu se na­ći i gvo­žđe i ami­no-ki­se­li­ne, a sa­dr­ži i vi­ta­min C. Evo zbog če­ga bi tre­ba­lo da sva­kod­ne­v­no ko­n­zu­mi­ra­te ba­rem jed­nu šo­lji­cu ča­ja od hi­bis­ku­sa.

Po­ma­že u le­če­nju ba­k­te­ri­j­ske infekcije

Ba­k­te­ri­je mo­gu uzro­ko­va­ti bro­j­ne in­fe­k­ci­je, od bro­n­hi­ti­sa do upa­le plu­ća. Ka­ko je čaj od hi­bis­ku­sa jak an­tio­k­si­dans, odli­čan je sa­ve­znik u bo­r­bi pro­tiv ovih zdra­v­stve­nih pro­ble­ma.

Reguliše pritisak

Nau­č­ni­ci su bro­j­nim istra­ži­va­nji­ma po­tvr­di­li da po­go­du­je zdra­vlju sr­ca i sni­ža­va kr­v­ni pri­ti­sak, i to sa­mo na­kon če­ti­ri se­d­mi­ce ispi­ja­nja ča­ja. Pa i ako ne­ma­te pro­ble­ma sa zdra­vljem, ovaj na­pi­tak će vas osve­ži­ti, bio hla­dan ili to­pao.

Ja­ča imunitet

Ja­ki an­tio­k­si­dan­si iz ovog ča­ja mo­gu po­bo­lj­ša­ti imu­ni­tet i po­bo­lj­ša­ti pro­du­k­ci­ju be­lih kr­v­nih zr­na­ca, ko­ji su va­žni u od­bra­ni or­ga­ni­z­ma od in­fe­k­ci­ja.

Smi­ru­je i po­bo­lj­ša­va raspoloženje

Fla­vo­noi­di iz ovog ča­ja do­bri su za men­tal­no zdra­vlje - ubla­ža­va­nje si­m­p­to­ma de­pre­si­je i po­bo­lj­ša­nje ra­spo­lo­že­nja. Ako vas "na­pa­d­ne" lo­še ra­spo­lo­že­nje jed­nos­tav­no sku­va­j­te čaj od hi­bis­ku­sa i u kra­t­kom ro­ku ose­ća­će­te se pu­no bo­lje.

Po­mo­ći će da smršate

Čaj od hi­bis­ku­sa po­dr­ža­va gu­bi­tak ki­lo­gra­ma, pa je če­sto sa­stav­ni deo pre­pa­ra­ta za tu na­me­nu. Ubr­za­će me­ta­bo­li­zam, po­mo­ći u raz­gra­d­nji uglje­nih hi­dra­ta, ma­sno­ća i ubla­ži­ti ose­ćaj gla­di.

Ka­ko se priprema

Čaj se pri­pre­ma jed­nos­tav­no, go­to­vo kao i sva­ki dru­gi. Za šo­lji­cu ča­ja od hi­bis­ku­sa po­tre­b­no je dva de­ci­li­tra vo­de i jed­na ka­ši­či­ca su­vog cve­ta hi­bis­ku­sa. Su­vi cvet pre­li­j­te pro­ku­va­nom vo­dom i osta­vi­te da sto­ji oko 15 mi­nu­ta. Na­kon to­ga pro­ce­di­te i pi­j­te u gu­tlja­ji­ma. Po že­lji mo­že­te do­da­ti li­mun i med, pa ovim na­mi­r­ni­ca­ma do­dat­no po­ja­ča­ti de­lo­va­nje.

Zimski napici: Za šta je dobra topla čokolada, a za šta sok od jabuke?

Zimski napici: Za šta je dobra topla čokolada, a za šta sok od jabuke?

SVI OVAKO KUVAJU PIRINAČ, A ZBOG TOGA MOGU DOBITI KANCER?! Odmah prestanite to da radite

SVI OVAKO KUVAJU PIRINAČ, A ZBOG TOGA MOGU DOBITI KANCER?! Odmah prestanite to da radite

Supermoćni čistač arterija! Ovaj deo oraha svi bacamo, a ne bi trebalo

Supermoćni čistač arterija! Ovaj deo oraha svi bacamo, a ne bi trebalo

Rešenja na dohvat ruke: Ove grupe namirnica su prirodni laksativi

Rešenja na dohvat ruke: Ove grupe namirnica su prirodni laksativi

Savet stručnjaka: kako ublažiti simptome menopauze?

Savet stručnjaka: kako ublažiti simptome menopauze?

Pročitajte i:

+ Pošalji komentar 0 Pogledaj sve komentare

SD zdravlje

SD vesti

SD astro

SD lepota

SD porodica

SD sex

Vremenska prognoza
Tamni oblaci
4 Beograd