fbpx
Skip to main content
tablete

OVO JE NA­JO­PA­SNI­JE ME­STO ZA ČU­VA­NJE LEKOVA: Mnogi prave ključne greške pri sređivanju stana!

Foto: Profimedia
Evo zašto...

Pa­ko­va­nje sva­kog le­ka sa­dr­ži upu­t­stvo na ko­jem, po­red osta­log, pi­še ka­ko lek tre­ba ču­va­ti. Ne­ka vam ne bu­de te­ško da ga pro­či­ta­te, jer je važno.

JEDNOSTAVNI TRIKOVI ZA SREĆU: Ako niste zadovoljni u par poteza privucite blagostanje!

JEDNOSTAVNI TRIKOVI ZA SREĆU: Ako niste zadovoljni u par poteza privucite blagostanje!

Po receptu naših BAKA -Najukusnije JELO od PAPRIKE! (RECEPT)

Po receptu naših BAKA -Najukusnije JELO od PAPRIKE! (RECEPT)

Nahranite četvoro za svega 300 DINARA! Nikad lakši i jednostavniji RECEPT!

Nahranite četvoro za svega 300 DINARA! Nikad lakši i jednostavniji RECEPT!

Ku­hi­nja je neo­bi­č­no me­sto za ču­va­nje le­ko­va, a ni­je im me­sto ni u spa­va­ćoj so­bi, pa mno­gi mi­sle da je ku­pa­ti­lo za to lo­gi­čan izbor. Me­đu­tim, fa­r­ma­ceu­ti ka­žu da je to ve­ro­vat­no na­j­go­re me­sto za ku­ć­nu apo­te­ku.

Ku­pa­ti­lo - lo­ša ideja

Le­ko­vi su ta­mo izlo­že­ni ve­li­koj vla­žnos­ti, što će ve­ro­vat­no uti­ca­ti na to da izgu­be svo­ju de­lo­tvor­nost, tvr­de fa­r­ma­ceu­ti. To va­ži čak i ako ne otvo­ri­te pa­ko­va­nje. Ume­sto to­ga, ve­ći­na le­ko­va vo­li hla­d­na i su­va me­sta, iz­me­đu 15 i 25 ste­pe­ni. Ne tre­ba da ih izla­že­te vi­so­kim te­m­pe­ra­tu­ra­ma ili ve­li­koj vla­žnos­ti.

Pa­ko­va­nje sva­kog le­ka sa­dr­ži upu­t­stvo na ko­jem, po­red osta­log, pi­še ka­ko lek tre­ba ču­va­ti. Na va­ma je da to upu­t­stvo pro­či­ta­te, jer ono ni­je tu bez ra­zlo­ga.

tablete
Foto: Profimedia
Frižider

U fri­ži­der idu le­ko­vi na ko­ji­ma to izri­či­to pi­še ili će vas na to upo­zo­ri­ti le­kar. Ka­da ži­va u te­r­mo­me­tru pre­đe 25 ste­pe­ni, ve­ći­nu le­ko­va i ko­z­me­ti­č­kih proi­zvo­da na­j­bo­lje je da pre­me­sti­te u fri­ži­der ili pros­to­ri­ju za­šti­će­nu od di­re­k­t­nog izvo­ra to­plo­te, sve­tlos­ti i vla­ge.

Ako lek ni­je ade­kvat­no ču­van, mo­že da do­đe do ota­pa­nja, ra­spa­da­nja sa­sto­ja­ka i sma­nje­nja de­lo­tvor­nos­ti. Mo­že da do­đe i do pro­me­ne or­ga­no­le­p­ti­č­kih svoj­sta­va, tj. bo­je, tra­j­nos­ti, mi­ri­sa i uku­sa.

Stru­č­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da se le­ko­vi ipak ne sme­ju ču­va­ti na te­m­pe­ra­tu­ra­ma ni­žim od nu­le, jer će se za­mr­znu­ti i opet će se sma­nji­ti nji­ho­va de­lo­tvor­nost. Ako je u pi­ta­nju kre­ma, su­m­nji­va je ako ima gru­dvi­ce.

Gu­bi­tak bo­je i ču­dan mi­ris sma­tra­ju se zna­ci­ma upo­zo­re­nja da ni sa ma­sti­ma i ge­lo­vi­ma ne­što ni­je u re­du. Ako lek izgle­da dru­ga­či­je ne­go što je uo­bi­ča­je­no, ne ko­ri­sti­te ga, jer mo­že bi­ti veo­ma šte­t­no i opa­sno.

Da li znate? Koliko dugo BELI LUK stvarno može da traje i kako znati kada se pokvario?

Da li znate? Koliko dugo BELI LUK stvarno može da traje i kako znati kada se pokvario?

SD vesti

SD astro

SD lepota

SD porodica

SD sex

SD zdravlje

Vremenska prognoza
Clear sky
15 Beograd